Excel
Kursa nosaukums Sociālās problēmas
Kursa kods Soci2010
Zinātnes nozare Socioloģija un sociālais darbs
Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 29/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. phil., asoc. prof. Signe Dobelniece

Kursa anotācija
Kurss studentus iepazīstina ar sociālās problēmas jēdzienu, ar mūsdienu sabiedrībā aktuālām sociālām negācijām, piem., bezdarbu, nabadzību, noziedzību, dzimumu nevienlīdzību, vardarbību, u.c., to cēloņiem, izpausmēm un sekām, kā arī risināšanas iespējām Tiek parādītas arī atšķirīgas dažādo socioloģisko teoriju izmantošanas iespējas sociālo problēmu analīzē.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas – studenti izprot sociālo problēmu būtību (1. kontroldarbs), pārzina sociālo problēmu analīzē izmantojamās teorijas ((2.kontroldarbs) un pārzina atsevišķu sociālo problēmu ģenēzi un risināšanas iespējas (3. kontroldarbs).
Prasmes – spēj identificēt, analizēt un argumentēti diskutēt par mūsdienu sabiedrībā aktuālām sociālām negācijām (semināri, grupu darbs un diskusijas) Kompetence – spēj patstāvīgi izmatot atbilstošas socioloģiskās teorijas sabiedrībā notiekošo procesu (aktuālu sociālo problēmu) izpētē un analīzē (referāts un prezentācijas).
Kursa plāns
1.Ievads. Sociāla problēma un personīga problēma: diferenciācijas būtība – 4h
2.Sociālo problēmu definīcija - 4h
3.Deviances jēdziens. Deviance un norma. -2h
4.Sociālo problēmu identificēšanas iespējas -4h
1. kontroldarbs – sociālās problēmas būtība
5.Socioloģiskās pieejas pamatojums sociālo problēmu analīzē - 4h
6.Soloģiskās perspektīvas un A.Etzioni socioloģisko teoriju klasifikācija.- 2h
7.Funkcionālisma teorijas - 4h
8.Deviantās uzvedības teorijas - 4h
9.Vērtību konflikta un leiblinga teorija - 4h
2.kontroldarbs –sociālo problēmu analīzes teorētiskā bāze
10.Nabadzība un sociālā atstumtība, definīcijas, teorētiskās pieejas – 6h
11.Nabadzības mērīšana, novēršanas stratēģijas – 6h
12.Deviantās uzvedības problēmas (noziedzība, vardarbība, vielatkarība) -4h
13.Seksuālās uzvedības daudzveidība - 4h
14.Nevienlīdzības problēmas (dzimumu, vecumu nevienlīdzība, rasu, etniskā, ekonomiskā nevienlīdzība) – 4h
15.Sociālo institūtu problēmas.(izglītība, ģimene, darbs, veselības aprūpe) - 4h
16.Globālās problēmas (migrācija, pārapdzīvotība, vide un ekoloģija, karš, terorisms) -4h 3. kontroldarbs – atsevišķu sociālo problēmu ģenēze , analīze un risināšanas iespējas
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Pārbaudījuma veids :rakstisks eksāmens. Kredītpunkti tiek ieskaitīti, ja ir izpildīti visi semināru uzdevumi (darbs grupās, diskusijas u.c.), sekmīgi uzraksti 3 kontroldarbi un sagatavots referāts un prezentācijas par noteiktu tematu.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Literatūras apguve un gatavošanās semināriem un kontroldarbiem. Referāta izstrāde par izvēlēto tēmu (2400 – 3000 vārdu, neskaitot pielikumus), prezentāciju sagatavošana par izvēlēto sociālo problēmu (obligāti jāiekļauj definīcija; cēloņi, akcentējot sociālos cēloņus; socioloģiskās perspektīvas; jāparāda problēmas nevēlamā ietekme (izpausmes un sekas mūsdienu sabiedrībā Latvijā); risināšana (juridiskais regulējums, iesaistītās institūcijas).
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba vai eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 40% jautājumu atbildēti pareizi.
Referāts un prezentācija tiek vērtēti ar sekmīgu atzīmi, ja ir minimāla atbilstība izvirzītajām prasībām. Gala vērtējumu veido eksāmena (50%), kontroldarbu, prezentāciju un referāta vidējās atzīmes (50%).
Pamatliteratūra
1. Sullivan T.J., Thompson K.S. Introduction to Social Problems. New York: Macmillan Publishing Company, 1988. 533 p. 2. Encyclopedia of social problems . Edited by V.N.Parrillo. Los Angeles etc.: Sage Publications, 2008. 1. sēj. 3. Encyclopedia of social problems . Edited by V.N.Parrillo. Los Angeles etc.: Sage Publications, 2008. 2. sēj. 4. Scarpiti F.R., Andersen M.L.. Social Problems. New York e.t.c.: Harper & Row, 1989. 604 p.
Papildliteratūra
Kornblum W., Seccombe K.T. Julian J. Social Problems. 15th ed. 2016. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://ropigin.firebaseapp.com/1/Social-Problems-(15th-Edition).pdf [Skatīts 11.01.2019.] Lauer R. H., Lauer J.C.. Social problems and the quality of life. New York: McGraw-Hill, 2011. 557 p. Rubington E., Weinberg M.S. (eds.) The Study of Social Problems. Oxford: Oxford Univ. Press, 2003. 366 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvija. Pārskats par tautas attīstību. Rīga: UNDP, 1996. - .
Piezīmes
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas bakalaura programmas A daļa.