Excel
Kursa nosaukums Reģionālā attīstība
Kursa kods Soci2008
Zinātnes nozare Socioloģija un sociālais darbs
Zinātnes apakšnozare Lauku socioloģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 06/03/2013
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., doc. Dace Kaufmane

Priekšzināšanas
PolZ3001, Pašvaldību organizācija
Kursa anotācija
Studējošie iegūst zināšanas par reģionu būtību un dažādu teritoriju specifiku, reģiona attīstības plānošanas procesu un instrumentiem reģionu sociāli ekonomiskās nevienlīdzības mazināšanai, resursiem un reģionālajā attīstībā iesaistītajām institūcijām un tiesisko regulējumu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par reģionu būtību un attīstības iespējām ES, ES reģionālo politiku.(Pārbaudes darbi, patstāvīgais darbs, diskusijas)
Prasmes analizēt reģiona dabas , ekonomisko un sociālo vidi ilgtspējīgas attīstības kontekstā. (Pārbaudes darbi, patstāvīgais darbs, diskusijas) Kompetence – spēja analizēt reģiona attīstības plānošanas procesu. Pārbaudes darbi, patstāvīgais darbs, diskusijas)
Kursa plāns
Lekciju tēmas:
1. Sociāli ekonomiskās telpas vienības. Reģiona būtība.
2.Reģionu klasifikācija.
3. Reģions socioloģijas skatījumā.
4. Reģionālā politika un reģionālā attīstība.
5. Reģionālās attīstības teorijas un metodes. (2h)
6. Reģionālā attīstības ES.
7. Reģionālās attīstības piemēri dažādās pasaules valstīs.
8. Reģionālas attīstības institucionalizācija Latvijā.
9. Reģionu atšķirības Latvijā un ES.
10. Reģionu resursu diagnostika.
11. Reģionālās attīstības prognozēšana.
12. Reģiona attīstības stratēģija.
13. Teritoriju plānošanas principi.
14. Reģionālās attīstības tiesiskais regulējums.
Semināru/ praktisko nodarbību tēmas:
1.Latvijā lietotie teritoriālie taksoni.
2.Zinātniskie pētījumi reģionu attīstības problēmu risināšanai. (3h)
3.Reģionālas politikas piemēri pasaulē. (2h)
4.Reģionālas politikas attīstības un mērķi ES.
5.Reģionālās attīstības institūcijas Latvijā.
6.1. Tests
7.Latvijas reģionu diagnostika.(2h)
8.Prognozēšanas metodes.
9.Attīstības stratēģijas izstrāde.
10.Patstāvīgo darbu prezentācija. (2h) 11.2.Tets.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite ar atzīmi.
Pārbaudes darbi tiem paredzētajā laikā – 12 punkti
Patstāvīgais darbs „Reģiona analīze” semestrī un iesniegšana un prezentēšana norādītajā laikā – 6 punkti.
Aktivitāte diskusijās visa semestra laikā – 2 punkti. Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums - 2 punkti atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Patstāvīgais darbs „Reģiona analīze” (apjoms 10-15 lpp), jāiesniedz norādītajā laikā drukātā veidā.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Students sekmīgu atzīmi pārbaudes darbā var saņemt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēts pareizi. Patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām. Diskusijas vērtē pēc iesaistes un spējām argumentēti izskaidrot un diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar menedžmenta funkcijām.
Pamatliteratūra
1.Territorial development, cohesion and spatial planning: knowledge and policy development in an enlarged EU. Edited by Neil Adams, Giancarlo Cotella and Richard Nunes. London New- York: Routletge, 2011. 457 p 2.Augstskolas reģionos: Zināšanu un prakses mijiedarbe. Zinātniskie redaktori: Tālis tisenhopfs, Baiba Bela, Ilona Kunda. Rīga: Apgāds „Zinātne”, 2011. 495 lpp. 3.Jaunas pieejas sociālās attīstības mērīšanā: cilvēki, teritorijas, pašvaldības. Rīga: Latvijas Universitāte, 2015. 391 lpp. 4.Keišs S., Kazinovskis A. Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas un risinājumi. Rīga: Vītola izdevniecība, 2014. 615 lpp.
Papildliteratūra
1.Reģionālās attīstības likums [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=61002 2.Teritorijas attīstības plānošanas likums [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=238807 3.Attīstības plānošanas sistēmas likums [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=175748
Periodika un citi informācijas avoti
1.Plānošanas reģioni [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/reg_att/pl_reg/?doc=13637 2.Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/ekonomika/ikp/meklet-tema/163-latvijas-statistikas-gadagramata-2017
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts bakalaura studiju programmāOrganizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakarisaskaņā ar studiju plāniem.