Excel
Kursa nosaukums Vadības psiholoģija
Kursa kods Psih4001
Zinātnes nozare Psiholoģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 04/03/2015
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. psych., viesdoc. Larisa Brokāne

Kursa anotācija
Studiju kurss domāts bakalaura programmas studentiem lai iegūtu zināšanas vadības psiholoģijā, vadības un līderības teorijās, par vadītāja lomu organizācijā un iegūtu prasmes praktiskajā vadības psiholoģijā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas: apgūt vadības procesa psiholoģiskās likumsakarības un menedžera darba principus.
• Prasmes: izprast sabiedrības un organizāciju pārvaldību, noteikt vadības atbildības nozīmi un vadības lietišķās komunikācijas specifiku. • Kompetence: noteikt vadītāja darba efektivitātes principus un izmantot praktiskās vadības psiholoģijas metodes
Kursa plāns
1 Vadības psiholoģijas vieta psiholoģijas zinātnes sistēmā.
2 Vadības psiholoģijas vēsture un mūsdienu zinātniskās tendences.
3 Vadības psiholoģijas pamatelementi.
4 Vadības psiholoģijas pieejas un zinātniskās skolas.
5 Vadības organizācija un mehānismi.
6 Vadības stili un modeļi.
7 Vadītāja statuss un lomas.
8 Vadības motivācija.
9 Vadības kontrole.
10 Līderība un vadība.
11 Vadība un lietišķā saskarsme.
12 Konfliktsituāciju psiholoģiskā vadīšana.
13 Personāla vadība.
14 Organizācijas psiholoģiskā pārvaldīšana.
15 Organizācijas vadīšana un kultūra 16 Praktiskā vadības psiholoģija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Pamatprasības tiek noteiktas pirmajā studiju kursa nodarbībā: piedalīšanas semināros, praktisku darbu izpildīšana, veiksmīga testu pārbaudes nokārtošana un raksta satura izvērtēšana un prezentācija. Ieskaites ar atzīmi vērtējums ir atkarīgs no kumulatīvā vērtējuma: 2 testi – 40 punkti ; Individuālais darbs – 20 punkti; Praktiskais darbs – 20 punkti; Zinātniskais raksts - 20 punkti.10 punkti veido ieskaites 1 balli. Testus var rakstīt tikai norādītā laikā
Pamatliteratūra
1. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 215 lpp. ISBN 978-9934-0-1948-7
2. Reņģe V. Organizāciju psiholoģija. Rīga: 2002. 171 lpp. ISBN 9984-636-26-7
3. Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes. Rīga : Merkūrijs LAT, 2008. 349 lpp. ISBN 9789984640744 4. Forands I. Vadīšana + vadītājs. Rīga: SIA "Kamene", 2002. 176 lpp. ISBN 9984-636-05-4
Papildliteratūra
1. Blančards K., Džonsons S. Efektīvas vadības noslēpumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 117 lpp. ISBN: 978-9934-0-0039-3
2. Līderības fenomens Latvijā. Red. O. Lapsiņš. Rīga: SIA ODA, 2008. 285 lpp. ISBN, 9984792811 3. Vadīt komandas. Rīga: Lietišķās Informācijas dienests, 2009. 157 lpp. ISBN 9780080554815
Periodika un citi informācijas avoti
1. LU Zinātnisko rakstu krājums. Vadībzinātne. ISSN 1407-2157,ISBN 978-9984-45-320-0
2. Baltic Journal of Management. ISSN: 1746-5265. 3. Journal of Management Psychology. SSLS - Charles Sturt University, Bathurst, NSW 2795. Published by Emerald Group Publishing Limited. ISSN: 0268-3946.
Piezīmes
Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF bakalaura programmas „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” pilna un nepilna laika studijās un vispārizglītojošais studiju kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari" pilna laika studijās, akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā "Pārtikas zinības", 2.līmeņa profesionālās izglītības studiju programmā "Pārtikas produktu tehnoloģija" pilna un nepilna laika studijās, "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība" pilna un nepilna laika studijas.