Kursa nosaukums Sociālā psiholoģija
Kursa kods Psih3010
Zinātnes nozare Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 22
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 10
Kursa apstiprinājuma datums 20/04/2011
Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un mājsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Profesionālais maģistrs izglītības zinātnē, vieslekt. Jānis Pāvulēns

Kursa anotācija
Studenti apgūst zināšanas par galvenajām sociālās psiholoģijas kategorijām, gūst prasmes sociālās psiholoģijas zināšanas pielietot praktisku uzdevumu risināšanā. Pētot uzņēmēja sociālpsiholoģisko portretu, studenti izvērtē savas priekšrocības un trūkumus izvēlētajā darbības jomā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas spēj raksturot sociālās psiholoģijas pamatjēdzienus un pētīšanas metodes - kontroldarbs
izprot veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatā esošās sociālās uzvedības likumsakarības – 1.mājas darbs
Prasmes: spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, pētīt un izvērtēt sociālo uzvedību – 3., 4. un 5. mājas darbs Kompetence: spēj, veicot izvēlētajai profesijai atbilstošu pētījumu sociālajā psiholoģijā, patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un prezentēt informāciju – 1. un 2. mājas darbs
Kursa plāns
1. Psiholoģija kā zinātne Psiholoģijas loma komercdarbībā.
2. Sociālās psiholoģijas pamatjēdzieni un pētīšanas metodes – 3h
Kontroldarbs: sociālās psiholoģijas pamatjēdzieni un pētīšanas metodes
3. Attieksmes jēdziens sociālajā psiholoģijā. Attieksmju noteikšana – 2h
4. Attieksmju loma sociālās uzvedības motivācijā. Attieksmju veidošanās un noturība – 2h
5. Sociālā percepcija. Citas personas uztvere, pirmais iespaids, atribūcija, sociālie spriedumi.
6. Stereotipi un aizspriedumi– 2h
7. Sociālā ietekme. Konformitāte, piekrišana, pakļaušanās – 2 h
8. "Es" sociālajā psiholoģijā. Es-shēmu, pašvērtējuma, pašefektivitātes, kontroles lokusa un pretenziju līmeņa nozīme profesionālajā saskarsmē – 2 h
9. Verbālā un neverbālā komunikācija – 2h
10. Emocionālā inteliģence klientcentrētā saskarsmē – 2 h
11. Agresija un asociāla uzvedība – 2h
12. Starppersonu konflikti– 2h
13. Uzvedība konflikta situācijā. Konfliktu risināšana – 2h
14. Sociālās grupas. Normas, lomas, līderība, komunikācija grupās, grupu saliedētība – 2h
15. Grupas procesi. Sociālā fasilitācija, sociālā slinkošana, deindividualizācija grupā – 2h
16. Veiksmīga uzņēmēja sociālpsiholoģiskais portrets – 3 h 1.mājas darba prezentācija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite ar atzīmi. Akumulējošs vērtējums bez papildus zināšanu pārbaudes studiju kursa noslēgumā, apkopojot semestra studiju rezultātus.
Kontroldarbam un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
1.mājas darbs. Uzņēmēja sociālpsiholoģiskais raksturojums (mājas darbs jāprezentē studentu grupā kursa noslēgumā un jāiesniedz elektroniski pirms prezentēšanas)
2.mājas darbs. Attieksmju izpēte un izvērtēšana (apjoms līdz 4 lpp, iesniedz elektroniski)
3.mājas darbs. Sava pašvērtējuma, kontroles lokusa un pretenziju līmeņa pašnovērtējums (apjoms līdz 1 lpp, iesniedz elektroniski)
4.mājas darbs. Emocionālās inteliģences pašnovērtējums (apjoms līdz 1 lpp, iesniedz elektroniski) 5.mājas darbs. Konflikta pārvarēšanas stilu pašizpēte. (apjoms līdz 1 lpp, iesniedz elektroniski)
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Mājas darbus un kontroldarbu novērtē saskaņā ar mājas darbā vai kontroldarbā noteikto vērtēšanas kārtību.
Katrs mājas darbs un kontroldarbs tiek vērtēts 10 ballu sistēmā, kur 10 ir maksimālais iespējamais, bet 4 ir zemākais sekmīgais vērtējums. Ieskaites atzīmi aprēķina kā 1. mājas darba vērtējuma un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu un mājas darbu atzīmēm, vidējo aritmētisko.
Pamatliteratūra
1. Dickerson P. Social Psychology: Traditional and Critical Perspectives. Harlow: Pearson Education Limited, 2011. 496 p. 2. Garleja R. Grupu sociālā psiholoģija. Rīga: LU, 1991. 123 lpp. 3. Reņģe V. Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. 180 lpp. 4. Goulmens D. Tava emocionālā inteliģence. Rīga: Jumava, 2001. 461 lpp.
Papildliteratūra
1. Андреева Г. Социальное познание. Москва: Аспект-Пресс, 2000. 139 c. 2. Le Bons G. le Pūļa psiholoģija. Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība, 1998. 174 lpp. 3. Psiholoģija. Latvijas Universitātes raksti, 729. sējums. Rīga: LU, 2008. 92 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Biznesa Psiholoģija. http://www.biznesapsihologija.lv/ 2. Social Psychology Network. https://www.socialpsychology.org/ 3. Goleman D. Leadership That Gets Results. Harvard Business Review, March–April 2000, p. 17–28. http://www.powerelectronics.ac.uk/documents/leadership-that-gets-results.pdf
Piezīmes
Obligāts kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Komercdarbība un uzņēmuma vadība