Kursa nosaukums Sociālā psiholoģija
Kursa kods Psih2037
Zinātnes nozare Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 16/02/2016
Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un mājsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Profesionālais maģistrs psiholoģijā, lekt. Laura Šīmane-Vīgante

Kursa anotācija
Students pilnveido savas zināšanas un prasmes saistībā ar personības, grupas un sabiedrības mijiedarbību. Analizējot teoriju un praktiskās situācijas, mācās izprast savu un citu attieksmju, uzvedības, stereotipu un aizspriedumu izcelsmi un sekas. Praktiskie darbi sekmē komunikāciju prasmju (viedokļa pamatošana, konfliktu risināšana, citu viedokļu pieņemšana) pilnveidi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas: prot raksturot sociālās psiholoģijas pamatjēdzienus, galvenās teorētiskās pieejas un modeļus, personības un identitātes teorijas, antisociālo un prosociālo uzvedību; sniegt piemērus par sociālās psiholoģijas teorētiskiem aspektiem;
• Prasmes: spēj izmantot zināšanas par sociālo psiholoģiju patstāvīgajos un praktiskajos darbos; uzstāties auditorijas priekšā un veidot prezentācijas; analizēt konfliktus (cēloņus, risinājumu), apzināties savu lomu grupā. • Kompetence: spēj izvērtēt un izmantot kursā iegūtās prasmes ikdienas situācijās, profesionālajā darbībā un personīgajā attīstībā; sadarboties ar partneriem un klientiem; izvēlēties optimālu problēmas risinājumu un pieņemt lēmumus.
Kursa plāns
1 Ievads sociālajā psiholoģijā
2 Sociālā domāšana un sociālā izziņa
3 Personība un identitāte
4 Personība un identitāte
5 Attieksme un uzvedība
6 Sociālā ietekme
7 Grupu psiholoģija
8 Līderība un lēmumu pieņemšana
9 Aizspriedumi un diskriminācija
10 Antisociālā uzvedība (vardarbība, agresija)
11 Piesaiste un mīlestība
12 Prosociālā uzvedība (palīdzība un altruisms)
13 Valoda un komunikācija
14 Kultūra
15 Subkultūras 16 Atgriezeniskā saite un refleksija
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi nokārtoti patstāvīgie darbi un dalība praktiskajos darbos, izpildīti mājas un pārbaudes uzdevumi. Noslēdzošā kontrole – ieskaite ar atzīmi. Aktīva piedalīšanās semināros un diskusijās.
Pamatliteratūra
1. Hogg M.A., Graham M.V. Social Psychology. Fourth edition. Harlow ; New York : Pearson Education, 2005.
2. Vorobjovs A. Sociālā Psiholoģija. Rīga: Izglītības soļi, 2002. 340 lpp.
3. Reņģe V. Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. 180 lpp. 4. Dickerson P. Social psychology :traditional and critical perspectives. Harlow; New York: Pearson Education, 2012. 468 p.
Papildliteratūra
1. Kassin M.L. Social Psychology. Belmont, CA: Cengage Wadsworth, 2011. 613 p.
2. Breckler S.J. Social psychology alive. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, 2006. 667 p. 3. Myers D.G. Социальная психология. Москва, Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. 793 с.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Journal of Social Psychology ISSN 0022-4545
2. www.EbscoHost.com 3. www.SCOPUS.com
Piezīmes
Obligātais kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lietišķais dizains un amatniecība" pilna un nepilna laika studijās.