Excel
Kursa nosaukums Publiskais un nevalstiskais sektors
Kursa kods PolZ5010
Zinātnes nozare Politikas zinātne
Zinātnes apakšnozare Pārvalde un administrācija
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 19/02/2014
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. hist., asoc. prof. Jānis Ķusis
Dr. sc. soc., asoc. prof. Dina Bite

Priekšzināšanas
PolZ5009, Sabiedrības pārvalde
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir padziļināt maģistrantu izpratni par publisko un nevalstisko sektoru, to funkcionēšanas mehānismu, uzmanību pievēršot šo sektoru izpētes aktualitātēm un attīstības ilgtspējai.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas par pašvaldību institūciju un NVO darbību un attīstības tendencēm, īpašu uzmanību pievēršot politikas veidošanas nosacījumiem dažādu organizāciju darbībā socioloģiskā aspektā;
• prasmes izvērtēt pārmaiņas ar sabiedrības attīstību saistītajos sociālajos procesos un to attīstības tendences un rast risinājumus sociālo pārmaiņu vadīšanā ilgtspējīgas sabiedrības attīstības kontekstā; • kompetence patstāvīgi izmantot sociālo zinātņu pētījumus plānošanas, lēmumu pieņemšanas un izpildes procesos, analizējot un risinot problēmas organizāciju un sabiedrības pārvaldes sfērā
Kursa plāns
1 Publiskā, nevalstiskā un privātā sektora vispārīgs raksturojums.
2 Publiskā un nevalstiskā sektora normatīvais regulējums.
3 Pašvaldības jēdziens un būtība. Pašvaldības teorijas.
4 Pašvaldību kompetence.
5 Pašvaldību organizatoriskās struktūras analīze.
6 Pašvaldības kā servisa organizācijas. Vienas pieturas aģentūras.
7 Efektivitātes principa īstenošana pašvaldībās.
8 Iedzīvotāju iesaistīšana pašvaldību darbā.
9 Publiskā, nevalstiskā un privātā sektora partnerība.
10 Nevalstiska organizācija kā pilsoniskās sabiedrības izpausme.
11 Nevalstisku organizāciju klasifikācija, īpašības. Nevalstisko organizāciju formas pasaulē un Latvijā.
12 Socioloģisko teoriju lietojums nevalstisko organizāciju izpētē.
13 NVO kā sociālo inovāciju ieviesējas. Sociālā uzņēmējdarbība.
14 Nevalstisko organizāciju finansējuma avoti. NVO darbinieki un brīvprātīgie.
15 Aktualitātes publiskā un nevalstiskā sektora izpētē. 16 Publiskā un nevalstiskā sektora ilgtspēja.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Eksāmens studiju kursa noslēgumā. Kredītpunkti tiek ieskaitīti, ja maģistrants nokārtojis visus semināru uzdevumus (darbs grupās, diskusijas u.c.), sekmīgi uzrakstījis gala kontroldarbu un sagatavojis 2 prezentācijas par publiskā, nevalstiskā un privātā sektora partnerību un aktualitātēm publiskā un nevalstiskā sektora izpētē. Tiek izlikta vidējā atzīme, ņemot vērā kontroldarba atzīmi un prezentāciju atzīmi.
Pamatliteratūra
1. McNabb D.E. Research methods in public administration and nonprofit management: quantitative and qualitative approaches. 2nd ed. Amonk, New York; London, England: M.E. Sharpe, 2008. 458 p.
2. Powell W.W., Steinberg R. (eds.)The nonprofit sector : a research handbook. 2nd ed. New Haven; London: Yale University Press, 2006. 659 p.
3. Pūķis M. Pašu valdība. Latvijas pašvaldību pieredze, idejas un nākotnes redzējums. Rīga: LPS, 2010. 512 lpp. 4. Vanags E, Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 384 lpp.
Papildliteratūra
1. Anheier H.K., List R.A. A dictionary of civil society, philanthropy and the non-profit sector. London; New York: Routledge, 2005. 306 p.
2. Šūpule I. (u.c.) Pētnieku un sabiedrisko organizāciju sadarbība: iespējas un vajadzības. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences, 2007. 67 lpp. 3. Vaidere I u.c. Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 296 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Administration and Society. 2000- 2007. ISSN 0095- 3997.
2. Logs. Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar izdevējfirmu "ASTRA PRINT". Rīga: ASTRA PRINT. 2005.- ISSN 1407- 3560. 3. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly [tiešsaiste] [skatīts 17.03.2011.]. Pieejams: http://nvs.sagepub.com/. SAGE Publications Ltd, London.
Piezīmes
Obligātais studiju kurss akadēmiskās maģistra studiju programmas "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" studentiem.