Excel
Kursa nosaukums Eiropas Savienības fondi
Kursa kods PolZ5008
Zinātnes nozare Politikas zinātne
Zinātnes apakšnozare Starptautiskā politika
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 20/12/2011
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., doc. Dace Kaufmane
Mg. paed., vieslekt. Baiba Miltoviča

Kursa anotācija
Kursa mērķis ir veidot izpratni par Eiropas Savienības (ES) Reģionālo un Kohēzijas politiku, tās mērķiem un uzdevumiem, to attīstības periodiem, raksturojot ES Reģionālās un Kohēzijas politikas dinamiku; novērtēt fondus kā ES nozaru politikas instrumentus un izprast ES fondu apguves institucionalizāciju Latvijā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studiju kursā studenti iegūs sekojošus studiju rezultātus:
• zināšanas par - Eiropas Savienības (ES) politikas mērķiem un uzdevumiem; ES Reģionālās un Kohēzijas politikas būtību, ES fondu veidiem un fondu ieviešanas principiem Latvijā,
• prasmes - novērtēt Eiropas Savienības (ES) fondu mērķu attīstību izmaiņas un ietekmi uz ES dalībvalstu nozaru politiku, • kompetence - spēja piemērot un pielietot zināšanas par ES fondiem plānojot, izstrādājot un vadot ES projektus.
Kursa plāns
1 Eiropas Savienības politika, tās mērķi un uzdevumi.
2 ES Reģionālās politikas būtība un vēsturiskā attīstība.
3 ES Kohēzijas politikas mērķis un uzdevumi. Lisabonas līguma ietekme uz ES Kohēzijas politiku.
4 ES Kohēzijas politikas nākotnes izaicinājumi.
5 Eiropas Reģionālais attīstības fonds un tā darbības programmas.
6 Eiropas Sociālā fonda mērķi un uzdevumi.
7 Eiropas teritoriālā sadarbība. Pārrobežu sadarbības programmas.
8 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenti (Šveices un Norvēģijas programmas).
9 ES Izglītības, pilsoniskās līdzdalības un kultūras programmas.
10 ES struktūrfondu ieviešanas institucionālais ietvars Latvijā.
11 ES struktūrfondu regulējošie normatīvie akti Latvijā un to hierarhija .
12 ES fondu plānošana Latvijā. Valsts stratēģiskais ietvardokuments.
13 ES fondu ieviešana un uzraudzība Latvijā.
14 ES fondu izvērtēšana, tās nozīme.
15 ES fondu plānošanas periodi, to raksturojums. 16 Latvijas pozīcija par EK priekšlikumiem Kohēzijas Politikas tiesiskajam regulējumam 2014.-2020. gadam.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums, līdzdalība semināros; patstāvīgo darbu izpilde un prezentācija; pārbaudes darbi un ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Kalniņa I., Sebre A., Grūberte D. ES reģionālā politika un strukturālie instrumenti. Rīga: McĀbols, 2001. 40 lpp.
2. Keišs S., Kazinovskis A. Reģionālā administratīvi teritoriālā iedalījuma reformas problēmas Latvijā. Rīga, 2001. 93 lpp.
3. Hall R., Smith A., Tsoukalis L. Competitiveness and cohesion in EU policies. Oxford: Oxford University Press, 2001. 366 p. 4. Salais R., Villeneuve R. Europe and the politics of capabilities. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 312 p.
Papildliteratūra
1. Ziņojums par Latvijas Tautsaimniecības attīstību. Rīga: LR Ekonomikas ministrija. Rīga: 2010. 140.lpp. Pieejams: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?lng=lv&cat=30356
2. Zemgales projektu labo piemēru grāmata. ES fondu projekti Zemgales plānošanas reģionā 2007 - 2013.gads. Jelgava: Zemgales plānošanas reģions, 2011. 96 lpp. 3. LR Finanšu ministrija ES fondu departaments. [Tiešsaite] [Skatīts 05.11.2011.] Pieejams: http://www.esfondi.lv/events.php?id=1
Periodika un citi informācijas avoti
1. Journal of Economic Geography. Oxford:Ofxord University Press.Vol. 11 No.6 Oxford.:2011. ISSN 1468-2702.
2. Making a difference:how regions and cities shape Europe’s legislation Success stories 2010-2011. 2011.[Tiešsaite] [Skatīts 05.11.2011.] Pieejams: http://www.cor.europa.eu/pages/DocumentTemplate.aspx?id=5a3a1f28-89fb-4e5a-9878-44a5f8da545a 3. Eiropas Savienības fondu projekti Latvijā. 2007-2013. LR Finanšu ministrija. Rīga, 2011. 119.lpp. [Tiešsaite] [Skatīts 05.11.2011.] Pieejams:http://www.esfondi.lv/upload/00-publikacijas/Projektu_gramata_2007-2013.pdf
Piezīmes
LLU SZF profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Projektu vadība" nozares teorētiskais pamatkurss.