Excel
Kursa nosaukums Karjeras konsultanta darbības jomas
Kursa kods PedaP118
Zinātnes nozare Pedagoģija (nav zn)
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 80
Kursa apstiprinājuma datums 16/01/2019
Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un mājsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. paed., asoc. prof. Regīna Baltušīte

Priekšzināšanas
Peda5025, Karjeras attīstības teorijas
Kursa anotācija
Prakses laikā studenti iepazīstas ar karjeras konsultanta darba specifiku un sadarbības tīkla veidošanu dažādās iestādēs un organizācijās; īsteno savu personīgo un profesionālo pilnveidi un sagatavojas karjeras konsultanta patstāvīgajai profesionālajai darbībai; pilnveido savas pētnieciskās zināšanas un prasmes.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti iegūst:
• zināšanas par dažādu organizāciju darba specifiku karjeras konsultēšanas jomā un sadarbības tīkla veidošanu – prakses vietu apmeklējums;
• prasmes - analizēt, interpretēt un prezentēt praksē gūto pieredzi - prakses vietu apmeklējums, prakses atskaites sagatavošana; • kompetence - apzinās maģistra darba pētījuma tematiku, aktualitāti, darbības jomu, specifiku un profesionālās pilnveides nepieciešamību - prakses atskaites sagatavošana, prakses aizstāvēšana.
Kursa saturs(kalendārs)
1.Studentu iepazīstināšana ar prakses mērķi un uzdevumiem. Informācija par apmeklējamām organizācijām. Prasības prakses atskaitei
2. Latvijas Universitātes karjeras centra apmeklēšana
3.Nodarbinātības Valsts aģentūras apmeklēšana. Organizācijas darbība karjeras jomā
4.Latvijas dzelzceļa sertificēšanas centra apmeklējums
5.Šauļu jauniešu skolas apmeklējums
6.Zemgales reģionālā karjeras centra apmeklējums (karjeras konsultanta darbība) 7.Prakses aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
80% - piedalīšanās prakses aktivitātēs; 5% - vērtējums par prakses atskaiti; 10% - vērtējums par prakses rezultātu prezentāciju aizstāvēšanā; 5% - maģistra darba iecere.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Prakses atskaites un prezentācijas sagatavošana.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Prakses vērtējums ir sekmīgs, ja students ir apmeklējis 3 prakses vietas, sagatavojis atskaiti un prezentējis to pēc noteiktiem kritērijiem, sniedzis ieskatu maģistra darba temata izvēlē.
Pamatliteratūra
1.Andersen P., Vandehey M. Career Counseling and Development in a Global Economy. Cengage Learning, Brooks/Cole, 2011.
2. Karjeras attīstības atbalsts. Izglītība, konsultēšana, pakalpojumi. I. Miķelsone u.c. Rīga: VIAA, 2008.
3.Sampson J. P., Reardon R. C., Peterson G. W., Lenz J. G. Career Counseling and Services. Belmont, CA: Thomson / Brooks/Cole, 2004. 360 p.
4. Savickas M.L. Career Counseling. Washington, D.C.: American Psychological Association, 2011. 5. Zunker V. Career Counseling: A Holistic Approach. International Edition. Wadsworth, 2011.
Periodika un citi informācijas avoti
Journal of Counseling and Development. ISSN 0748 - 9633
Piezīmes
Obligāta prakse profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Karjeras konsultants” pilna un nepilna laika studijās.