Kursa nosaukums Zīda apgleznošana
Kursa kods PedaP081
Zinātnes nozare Izglītības zinātnes
Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 27
Laboratorijas darbu stundu skaits 5
Kursa apstiprinājuma datums 17/02/2015
Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un mājsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Pedagoģijas doktors, doc. Iveta Līce-Zikmane

Kursa anotācija
Studiju kurss iepazīstina studentus ar auksto batiku – zīda apgleznošanu kā vienu no auduma rotāšanas veidiem. Tas sniedz padziļinātas prasmes visās zīda apgleznošanas tehnikās, kompozīcijas daudzpusībā, attīsta darbu māksliniecisko izaugsmi. Īpaša uzmanība tiek pievērsta studentu radošās darbības izaugsmei, tehnikas kvalitatīvam izpildījumam, kompozīcijai un tehnikas savdabīgām iespējām, kā arī mūsdienu mākslinieku devumam zīda batikas attīstībā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas un izpratne par zīda apgleznošanu kā batikas veidu, tās teorētiskiem aspektiem un tehnoloģiskiem paņēmieniem.
• Prasme izvēlēties krāsas atbilstoši materiālam, prasme izmantot zīda apgleznošanas paņēmienus saskaņā ar izvēlēto kompozīciju un izteiksmes līdzekļiem. • Kompetence – spēj veidot radoši māksliniecisku zīda batikas darbu, spēj ieinteresēt skolēnus zīda apgleznošanā.
Kursa plāns
1 Zīda batikas būtība. Materiāli un darba piederumi.
2 Materiālu izpēte. Krāsu spēles vingrinājumi.
3 Kompozīcijas pamatveidi. To risinājumi.
4 Aukstās batikas tehnikas. Pamattehnika, akvareļtehnika. Kompozīcijas izstrāde.
5 Aukstās batikas tehnikas. Vairākkārtējā noklāšana, gaisa plūsmas, efektsāls, alkohola efekts, šablonefekts.
6 Atsevišķo tehniku apvienojumi. Maza formāta darba izstrādes tehnoloģija.
7 Minitekstilijas būtība. Tās izstrāde.
8 Zīda batikas darbu noformēšana (kartons, rāmis u.c.).
9 Starpskate. Darbu analīze.
10 Radošā darba kompozīcijas izstrāde. Materiālu un tehniku saskaņa.
11 Radošā darba iestrāde.
12 Radošā darba izpilde.
13 Zīda batikas darbu pēcapstrādes iespējas.
14 Izpētes darbs zīda batikā.
15 Tekstilija interjerā (I posms). 16 Tekstilija interjerā (II posms).
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgs vērtējums starpskatē un kontroldarbā. Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi. Batikoti un aizstāvēti radošie darbi. Ieskaite ar atzīmi
Pamatliteratūra
1. Bartel M. Composition and Design [tiešsaite] [skatīts 10.01.2015.]. Pieejams https://www.goshen.edu/art/ed/Compose.htm
2. Karoseviča A. Mājturība. Batika: māc. līdz. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 246 lpp.
3. Introduction to Silk Painting [tiešsaiste] [skatīts 10.01.2015.]. Pieejams: http://www.wetcanvas.com/Articles2/17813/328/ 4. Painting on Silk [tiešsaiste] [skatīts 10.01.2015.]. Pieejams: http://www.silkpaintinggallery.com/
Papildliteratūra
1. History of silk painting [tiešsaiste] [skatīts 10.01.2015.]. Pieejams: http://ezinearticles.com/?History-of-Silk-and-Silk-Painting&id=3768146
2. Silk paiting [tiešsaiste] [skatīts 10.01.2015.]. Pieejams: http://www.dharmatrading.com/silkpainting/ 3. Silk paiting [tiešsaiste] [skatīts 10.01.2015.]. Pieejams: http://www.youtube.com/watch?v=vjFBz4Fzb10
Periodika un citi informācijas avoti
1. Kunst.EE. Magazine of Art and Visual Culture in Estonia. Online ISSN 1406-6335 [tiešsaiste] [skatīts 10.01.2015.]. Pieejams: http://ajakirikunst.ee/?c=about&l=en
2. Studija. Vizuālo mākslu portāls. Online ISSN: 1407-3404 [tiešsaiste] [skatīts 10.01.2015.]. Pieejams: http://www.studija.lv/?parent=17 3. International Journal of Art & Design Education. Online ISSN: 1476-8070 [tiešsaiste] [skatīts 10.01.2015.]. Pieejams: http://www.wiley.com/bw/aims.asp?ref=1476-8062&site=1
Piezīmes
Izvēles kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmā "Mājas vide izglītībā" pilna un nepilna laika studijās 5. vai 6.semestrī; ieskaite ar atzīmi