Kursa nosaukums Teorētisko atziņu aprobācija I
Kursa kods PedaP026
Zinātnes nozare Pedagoģija (nav zn)
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 13/01/2015
Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un mājsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Pedagoģijas doktors, doc. Iveta Līce-Zikmane

Kursa anotācija
Teorētisko atziņu aprobācija un inovācijas izvēlētās jomas aktuālo problēmu aspektā. Maģistranti pilnveido prasmes un kompetences izmantojot formālā, neformālā un informālā izglītībā gūtās pedagoģijas un psiholoģijas teorijas un pētījumu rezultātus visās izglītības/mācību stadijās. Maģistrants aprobē gūtās teorētiskās atziņas izglītības mikro-, mezo- un ekso- vidē. Kursa studiju rezultātus atspoguļo maģistranta sagatavotais portfolio, kurā tiek norādīti arī sasniegumi un līdzdalība skolas, valsts mēroga vai starptautiskajos projektos, dalība zinātniskās konferencēs.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas – integrētas studiju kursos apgūtās zināšanas, lai tās aprobētu praksē - aprobācijas refleksija.
Prasmes - integrēt un izmantot teorētiskās atziņas, lai plānotu mācību/ studiju mērķus un procesus, sastādītu, īstenotu un izvērtētu izglītības programmas novadu, Latvijas un ES kontekstā, realizējot izglītību ilgtspējīgai attīstībai. Prasme teorētiskās atziņas sintezēt ar savu pieredzi, to atspoguļojot referātos; prasme prezentēt savus pētījumus un atziņas konferencēs – Portfolio. Kompetence – spēj sadarbībā ar vadītāju veikt zinātniski pētniecisko darbību un sagatavot referātus un publikācijas par tās rezultātiem; vadīt skolēnu un studentu zinātniski pētniecisko darbu; izstrādāt un sagatavot publicēšanai mācību līdzekļus, spēj aprobēt gūtās teorētiskās atziņas un inovatīvus risinājumus praksē – Pārskats.
Kursa plāns
1.Teorētisko atziņu aprobācija izvēlētās jomas aktuālo pedagoģisko/izglītības problēmu aspektā.
2.Individuālā aprobācijas plāna izstrāde, saskaņošana.
3.Portfolio būtība, tā izveide.
4.Teorētisko atziņu aprobācija izglītības ekoloģijas, ilgtspējības kontekstā.
5.Pedagoģijas un psiholoģijas zinātniskās literatūras studijas. Teorētisko atziņu apkopojums.
6. Formālās, neformālās un informālās izglītības procesa raksturojums un izvērtējums.
7.Inovācijas izglītības/studiju/ mācību darbā.
8.Konkrētās aprobācijas izglītības vides/vietas apzināšana.
9.Aprobācijas izglītības vides/vietas raksturojums.
10.Teorētisko atziņu novērtējums pedagoģiskajā darbībā.
11.Pedagoģisko situāciju izvērtējums.
12.Izglītības programmas novadu, Latvijas un ES kontekstā.
13. Līdzdalība skolas, reģionālajos, valsts mēroga un starptautiskos projektos.
14. Dažādo dokumentāciju apkopojums Portfolio.
15. Portfolio prezentācija. 16. Individuāli izstrādātā aprobācijas plāna realizācija, aprobācijas refleksija. Ieskaite
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite.
Prasības ieskaites iegūšanai:
1. 1.sem.individuāli izstrādātā aprobācijas plāna realizācija un refleksija.
2. Portfolio. 3. Pārskats.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Veikt 1.sem.prakses uzdevumus.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
1.Prasme aprobēt un integrēt studiju kursos gūtās zināšanas.
2.Prasme teorētiskās atziņas sintezēt ar savu pieredzi. 3.Prezentācijas prasmes.
Pamatliteratūra
1.Cohen-Scali V., Rossier J., Nota L. (Eds.). New Perspectives in Career Counseling and Guidance in Europe. Cham (Switzerland): Springer International Publishing AG, 2018. 2. Mācību saturs kompetenču pieejā: ko tas nozīmē skolotājiem? LU, VISC. Pieejams http://www.izm.gov.lv/images/izglitiba_visp/Konferences_Tagad/VISC_un_LU_-_M%C4%81c%C4%ABbu_saturs_kompeten%C4%8Du_pieej%C4%81.pdf 3. Ozola I. Grāmata pašizaugsmei. Rīga: RaKa, 2018. 68 lpp. 4.UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas darbības stratēģija 2014.-2021.gadam. Pieejams: http://www.unesco.lv/files/UNESCO_LNK_darbibas_strategija_2014-2021_apstiprinata_77582a2c.pdf
Papildliteratūra
1. Hellerstedt K. The composition of new venture teams: its dynamics and consequences. Jönköping: Jönköping International Business School, Jönköping University, 2009. 212 p. 2. LLU IMI starptautisko konferenču "Rural Environment. Education. Personality" materiāli. Pieejams: http://eng.llu.lv/?mi=601&op=raksts&id=4652 3. Uz EFQM modeli balstīta augstākās izglītības kvalitātes pilnveides metode Pieejams: http://www.aic.lv/eqfm/7_fona_in.htm
Periodika un citi informācijas avoti
1. The Journal of Educational Research. Online ISSN 1940-0675. Pieejams: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/00220671.asp 2. City, Culture and Society. Online ISSN 1877-9166. Pieejams: http://www.sciencedirect.com/science/journal/18779166 3. International Journal of Educational Research. Online ISSN 0883-0355. Pieejams: http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/491/description#description
Piezīmes
Akadēmiskā maģistra programma „Pedagoģija”. Apjoms 4 KP