Kursa nosaukums Profesionālā specializācija
Kursa kods Peda6045
Zinātnes nozare Pedagoģija (nav zn)
Kredītpunkti 8
ECTS kredītpunkti 12
Kopējais stundu skaits kursā 128
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 96
Kursa apstiprinājuma datums 13/01/2015
Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un mājsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Pedagoģijas doktors, prof. Baiba Briede
Pedagoģijas doktors, asoc. prof. Irēna Katane
Pedagoģijas doktors, doc. Nataļja Vronska

Priekšzināšanas
Peda5016, Pedagoģija un psiholoģija I
Peda6026, Pētījumu metodoloģija I
Kursa anotācija
Maģistranti specializējas profesionālajai un zinātniskajai darbībai konkrētu kursu vai priekšmetu metodikā/ didaktikā, izglītības vadībā, vai izglītības veidā: pieaugušo izglītība, sociālā izglītība skolā, profesionālā izglītībā, pirmskolas un skolas pedagoģijā, atbilstoši individuālām programmām.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas un izpratne par ekoloģisko pieeju izglītībā, izglītību ilgtspējīgai attīstībai, EQF mūžizglītībai, mācību/ studiju priekšmetu/ kursu mērķiem, procesu, plānošanu, īstenošanu un izvērtēšanu.
• Prasmes integrēt un izmantot zināšanas, lai plānotu mācību/ studiju mērķus un procesus, sastādītu, īstenotu un izvērtētu izglītības programmas, izstrādātu un sagatavotu publicēšanai mācību līdzekļus. • Kompetence - spēja izmantot zināšanas un prasmes mainīgās darba un mācību/ studiju situācijās, vispārējā un profesionālajā izglītībā, īstenojot izvēlēto mācību vai studiju priekšmetu/ kursu visos tā posmos- plānošanā, realizācijā, novērtēšanā, pilnveidē.
Kursa plāns
1 Profesionālās specializācijas iespējas LLU IMI. Individualizēto studiju programmu izstrāde.
2 Izglītības programmas vai priekšmeta mērķi, tos reglamentējošie normatīvie akti.
3 Zinātniskā un speciālā informācija.
4 Mācību/studiju saturs, tā veidošana.
5 Informācijas atlase. Satura strukturēšana.
6 Mācību grāmatas, līdzekļi, izdales materiāli. Uzdevumi, vingrinājumi, piemēri, kontroljautājumi.
7 Materiāli tehniskais nodrošinājums. Tehniskie līdzekļi. Laboratoriju iekārtas, aparatūra.
8 Mācību/studiju telpas un vide. Auditorijas, klases, kabineti, laboratorijas.
9 Fizikālā vide. Temperatūra, apgaismojums, gaisa mitrums. Darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumi.
10 Skolēni/studenti; skolotāji/mācībspēki. Vecumposma īpatnības. Pēctecība: priekšsagatavotība.
11 Mācību/studiju realizācija. Studiju plānošana.
12 Organizatoriskās formas, to izmantošana: klātiene, neklātiene, eksternāts, tālmācība.
13 Pēctecība dažādās pakāpēs: arodskola, tehnikums, pamatstudijas, maģistra studijas, doktorantūra.
14 Nodarbību veidi: lekcijas, grupu darbs, prakse, patstāvīgais darbs, hospitācija, koleģiālā supervīzija.
15 Mācību/studiju procesa vērtēšana. Skolēnu/studentu sasniegumu vērtēšana. 16 Skolotāju/mācībspēku vērtēšana, koleģiālā supervīzija. Absolventu darba /karjeras vērtējums.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Piedalīšanās kontaktnodarbībās un metodiskā darba izstrādāšana ar kopējo apjomu 320 h. Noslēdzošais eksāmens, kas ietver patstāvīgi izstrādātu un eksāmenā prezentētu darbu par priekšmeta vai izglītības jomas didaktiku/metodiku. Eksāmens 4. semestrī.
Pamatliteratūra
1. Broks A. Izglītības sistemoloģija: monogrāfija. Rīga: RaKa, 2000. 175 lpp.
2. Prets D. Izglītības programmu pilnveide: pedagoga rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 384 lpp.
3. Laužacks R. Profesionālās izglītības satura reforma: didaktiskās iezīmes. Rīga: RaKa, 1999. 107 lpp. 4. Kennedy, D., Hyland, A., Ryan, N. Writing and Using Learning Outcomes: a Practical Guide. 2006. Available http://www.bologna.msmt.cz/files/learning-outcomes.pdf
Papildliteratūra
1. Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens izglītības pētniecībā. Sērija Izglītības ekoloģija. Jelgava: LLU, IMI, 2006. 55 lpp.
2. Briede B., Pēks L. Ekoloģiskā pieeja izglītībā. Jelgava: LLU, IMI, 2011. 160 lpp. Sērija Izglītības ekoloģija 3. Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra mūžizglītībai. Luksemburga: EK Oficiālo publikāciju birojs, 2009. 20 lpp. Pieejams: http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_lv.pdf
Periodika un citi informācijas avoti
1. American Psychological Association. Using American Psychological Association (APA) Format. Updated to 5th Edition. Purdue University Online Writing Lab. 2010. Available: http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_apa.html 2. Journal of Teacher Education for Sustainability. Institute of sustainable Education Daugavpils University, ISSN: 1691-4147 (print version), ISSN: 1691-5534 (electronic version).
Piezīmes
Kurss iekļauts pilna un nepilna laika akadēmiskā maģistra studiju programmā "Pedagoģija" un paredzēts maģistranta profesionālai specializācijai pašreizējā vai perspektīvajā darbības jomā. Studijas individualizētas atbilstoši maģistranta izstrādātai programmai.