Excel
Kursa nosaukums Maģistra darbs
Kursa kods VadZ6012
Zinātnes nozare Vadībzinātne (nav zn)
Kredītpunkti 20
ECTS kredītpunkti 30
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 20/03/2013
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. paed., lekt. Olga Čivžele

Kursa anotācija
Maģistra darbs ir studenta patstāvīgi veikts pētījums, kas apliecina teorētisko zināšanu, metodisko un organizatorisko iemaņu apguvi atbilstošajā zinātnes nozarē studiju programmas noteiktā apjomā, kā arī spēju veikt pētījumu ar novitātes un/vai praktiskā lietojuma elementiem, patstāvīgi formulēt secinājumus. Izstrādājot maģistra darbu, studentam jāapliecina studiju gaitā iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - par maģistra darba prasībām, par atsauču un dažāda veida bibliogrāfisko avotu noformēšanu, kā arī visa maģistra darba noformēšanas prasībām saskaņā ar Metodiskajiem norādījumiem, par pētījuma metodēm un to pielietošanu;
• Prasmes - formulēt maģistra darba tematu, mērķi, uzdevumus un hipotēzi/pētījuma jautājumus, prasme plānot maģistra darba saturu, veikt teorētisko pētījumu, strādājot ar dažādiem informācijas avotiem, prasme pamatot maģistra darba aktualitāti, izvēlēties atbilstošas pētījuma metodes, apstrādāt pētījuma rezultātā gūtos datus un formulēt rezultātus, prasme argumentēt un pamatot savu viedokli, diskutējot ar nozares speciālistiem; • Kompetence - spēja strādāt ar maģistra darba tematam atbilstošu teorētisko literatūru un citiem avotiem, spēja izvēlēties un pielietot pētījuma metodes, spēja sniegt priekšlikumus konstatēto problēmu novēršanai, spēja argumentēt savu viedokli un iesaistīties diskusijā ar projektu vadības speciālistiem.
Kursa plāns
1 Maģistra darba temata un vadītāja izvēle.
2 Iesnieguma iesniegšana fakultātes dekānam. Maģistra darba izstrādes plāna apspriešana ar darba vadītāju.
3 Maģistra darba teorētiskās bāzes apzināšana, saskaņojot ar darba vadītāju.
4 Teorētiskā materiāla vākšana.
5 Atsauču noformēšana atbilstoši Metodiskajiem norādījumiem.
6 Avotu un izmantotās literatūras saraksta noformēšana atbilstoši Metodiskajiem norādījumiem.
7 Maģistra darba mērķa, uzdevumu, hipotēzes / pētījuma jautājumu formulēšana. Satura rādītāja izstrāde.
8 Ar pētāmo problēmu saistīto būtiskāko jautājumu apzināšana.
9 Maģistra darba teorētiskās daļas izstrāde un noformēšana atbilstoši Metodiskajiem norādījumiem.
10 Maģistra darba aktualitātes pamatojums.
11 Maģistra darba praktiskās/pētnieciskās daļas izstrāde.
12 Secinājumu un priekšlikumu formulēšana, anotāciju izstrāde.
13 Maģistra darba priekšaizstāvēšana.
14 Maģistra darba priekšaizstāvēšanas komisijas ieteikumu iestrāde.
15 Maģistra darba iesniegšana. Sagatavošanās aizstāvēšanai. 16 Maģistra darba aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaitīti studiju kursi Maģistra darbs I un Maģistra darbs II, priekšaizstāvēšanas komisija virza darbu aizstāvēšanai, maģistra darbs ir aizstāvēts VPK ar pozitīvo vērtējumu.
Pamatliteratūra
1. Augstākās profesionālās maģistra studiju programmas "Projektu vadība" maģistra darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi [Tiešsaiste] www.llu.lv/getfile.php?id=27043 (sk. internetā 04.04.2013.) 2. Creswell J.W. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 3rd ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2009. 260 p. ISBN: 9781412965569.
Papildliteratūra
Papildliteratūra: 1. Gillett A., Hammond A., Martala M. Inside Track to Successful Academic Writing. Pearson. 2009. 360 p. ISBN: 0273721712.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Journal of Sociology
Piezīmes
Maģistra darbs iekļauts maģistra studiju programmas "Projektu vadība" pilna un nepilna laika studijās.