Kursa nosaukums Karjeras attīstības teorijas
Kursa kods Peda5025
Zinātnes nozare Izglītības zinātnes
Zinātnes apakšnozare Pieaugušo pedagoģija
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 19/06/2013
Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un mājsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Pedagoģijas doktors, asoc. prof. Vija Dišlere
Profesionālais maģistrs izglītības zinātnē, vieslekt. Jānis Pāvulēns

Kursa anotācija
Studiju kurss veicina zināšanu ieguvi un veicina studentu izpratni par nozīmīgākajām karjeras attīstības teorijām, iepazīstina ar izcilākajiem zinātniekiem Dž. Holandu, D.Superu, E.Grinzbergu, Dž. Krumbolcu, A.Roe, S.Fukujamu M. Savicku, V.Patoni un M.Makmahoni, kas ieguldījuši darbu karjeras attīstības teoriju izstrādē un pilnveidošanā; veido ievirzi teoriju izmantošanai karjeras konsultanta praksē.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas: spēj izskaidrot karjeras attīstības teorijas un to izmantošanu praksē -
1., 2., 3., 4. kontroldarbs
Prasmes analizēt, salīdzināt un izvērtēt karjeras attīstības teorijas – mājas darbi Kompetence – spēj argumentēti izteikt savu viedokli par karjeras attīstības teorijām – semināri
Kursa plāns
1.Karjeras attīstības teorētiskie pamati - 4h
2.Karjeras attīstības atbalsta sistēma mūžizglītības kontekstā Eiropas Savienībā un Latvijā - 4h
3.Iezīmju un faktoru teorija - 4h
4.Attīstības teorijas jeb mūža ilguma teorijas - 4h
1.Kontroldarbs.
5.Strukturālās jeb iespēju teorijas - 4h
6.Biheiviorālā teorija, sociālās mācīšanās teorija - 4h
7.Sabiedrības interaktīvā teorija - 4h
2.Kontroldarbs.
8.Personības attīstības teorija - 4h
9.Racionālas profesijas izvēles teorija - 4h
10.Sieviešu (dzimumu) karjeras attīstības teorijas, rasu, etniskie un kultūras aspekti - 4h
3.Kontroldarbs.
11.Sistēmteorijas pieeja. Sistēmpieejas pamati - 4h
12.Karjeras haosa teorija - 4h
13.Konstruktīvisma pieeja karjeras konsultēšanā - 4h
14.Dzīves dizaina paradigma karjeras veidošanai - 4h
15.Neierobežotās un mainīgās karjeras teorijas - 4h
16.Karjeras teorijas zināšanu sabiedrībā - 4h 4.Kontroldarbs.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Mutisks eksāmens vai kumulatīvs vērtējums par semestra darbu.

Eksāmena uzdevumu veido divu karjeras attīstības teoriju raksturojums un salīdzinājums.
Visiem kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Patstāvīgi veikts maģistra darba tematam piemērotāko karjeras attīstības teoriju konspekts – 5 lpp., jāiesniedz elektroniski. Kontruktīvisma avoti karjeras teorijās – konspekts 3 lpp., jāiesniedz elektroniski.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Praktiskajos darbos un diskusijās tiks vērtēts izklāstītā materiāla saturs un spēja diskutēt un argumentēt savu viedokli.
Kontroldarbos tiks vērtēta spēja atlasīt informāciju par karjeras attīstības teorijām, analizēt un izvērtēt tās, izdarīt savus secinājumus un tos pamatot.
Patstāvīgo mājas darbu vērtēšana notiek atbilstoši tajos noteiktajiem kritērijiem.

•Eksāmens tiks vērtēts 10 ballu sistēmā.
•Eksāmena vērtējumu semestra kumulatīvā vērtējuma gadījumā veido (max var iegūt 100 punktus; 10 punkti veido eksāmena atzīmes 1 balli):
•Patstāvīgo darbu izstrāde un piedalīšanās lekcijās, semināros un praktiskajos darbos nodarbību laikos – 40 punkti;
•1.kontroldarbs 15 punkti
•2.kontroldarbs 15 punkti
•3.kontroldarbs 15 punkti •4.kontroldarbs 15 punkti
Pamatliteratūra
1.International Handbook of Career Guidance. J.A.Athanasou, R.Esbroeck (Eds.).N.Y.: Springer Science +Bussines Media B.V., 2008. 741 p. ISBN: 978-1-4020-6229-2; e-ISBN: 978-1-4020-6230-8;
2.Oļehnoviča E. Karjeras attīstības atbalsts un teorijas. No: Karjeras attīstības atbalsts: izglītība, konsultēšana, pakalpojumi. Jelgava: Jelgavas tipogrāfija, 63.-135.lpp. Pieejams: http://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_attiistiibas_atbalsts_2008.pdf
3.NICE Handbook for the Academic Training of Career Guidance and Counselling Professionals. C.Schiersmann, B.-J.Ertelt, J.Katsarov, R.Mulvey, H.Reid, P. Weber(Eds.). Heidelberg: Heidelberg University, 2012. 127 p. ISBN 978-3-944230-03-0. Available: http://www.nice-network.eu/wp-content/uploads/2015/11/NICE_Handbook_full_version_online.pdf
4.Savickas M. (2011). Career Counseling. Washington: American Psychological Association.
5.Sharf R.S. Applying career development. Theory to Counselling. Thomson Brooks/Cole, 2006. 468 p. ISBN: 0-534-27245-21. 6.Swanson J.L., Found N.A. Career Theory and Practice. Learning Through Case Studies. 3rd ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2015. ISBN 978-1-4522-5669-6
Papildliteratūra
1.Big picture view of career development theory. Available: http://www.ccdf.ca/ccdf/NewCoach/english/ccoache/e4a_bp_theory.htm
2.Holland Codes. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Holland_Codes
3.Holland’s six personality types. Available: https://www.careerkey.org/choose-a-career/holland-personality-types.html#.W5FAXugzaUk
4.Learn about Carl Rogers' work and influence. Pieejams: http://oprf.com/Rogers/
5.Osipow S.H., Fitzgerald L.F. Theories of Career Development. 4th ed.. Allunand Bacon. 1996. ISBN: 0-205-18391-3; 353 p.
6.Parsons’theory. Available https://www.careers.govt.nz/resources/career-practice/career-theory-models/parsons-theory/
7.Personality theories. Carl Rogers. Available: http://webspace.ship.edu/cgboer/rogers.html
8.Savickas, M. & Lent, R. (1994). Convergence in Career Development Theories. Palo Alto, California: Consulting Psychologists Press, Inc. and Stitt-Gohdes,W. (1997) Career Development. Columbus, Ohio: ERIC Clearinghouse on Adult, Career and Vocational Education. Available: https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Career%20and%20Technical%20Education/CEWStandards/Resources/Pedagogy/Most%20frequently%20cited%20career%20development%20theories.pdf
Periodika un citi informācijas avoti
1.Journal of Vocational Behavior. Published by Elsevier Science. ISSN (printed): 0001-8791. ISSN (electronic): 1095-9084. Pieejams ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/science/journal/00018791
2.Journal of Career Development. SAGE Publications. ISSN: 0894-8453. Pieejams: http://jcd.sagepub.com/
3. Karjeras atbalsts. VIAA. Pieejams: http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts_redir/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_jaunumi/
4.Karjeras centrs. Pieejams: http://www.karjerascentrs.lv/
5.Karjera. NVA. Pieejams: www.nva.lv 6.List of Journals „Careers in Theory”. Pieejams: http://careersintheory.wordpress.com/journals/
Piezīmes
Karjeras konsultants Profesionālās augstākās izglītības maģistra