Excel
Kursa nosaukums Darba tirgus un arodizglītība
Kursa kods Peda3027
Zinātnes nozare Izglītības zinātnes
Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 20/04/2011
Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un mājsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. paed., lekt. Līga Damberga

Kursa anotācija
Programmā, arodizglītības skatījumā, tiek apgūti darba tirgus galvenie jēdzieni, darba pieprasījuma un piedāvājuma koncepcijas; analizēta darba tirgus struktūra un to raksturojošie rādītāji, darba attiecību psiholoģiskie un sociālās drošības pamatprincipi, valsts nodarbinātības politika, apskatīti jautājumi par darbaspēka mobilitāti starptautiskajā darba tirgū.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par darba tirgus ietekmējošiem faktoriem, attīstības tendencēm Latvijā un Eiropā, nepieciešamām prasmēm un arodizglītību. Prasme izmantot zināšanas patstāvīgajos darbos, veikt analītisko darbu darba tirgus pētniecībā. Kompetence: spēj kritiski izvērtēt politiskos dokumentus un darba tirgus aktualitātes, pastāvīgi analizēt darba tirgus attīstības tendences un integrēt aktualitātes savā profesionālajā darbībā.
Kursa plāns
1 Darba tirgus un arodizglītības galvenie jēdzieni
2 Darba tirgu ietekmējošie faktori
3 Mūžizglītības loma darba tirgū
4 Pamatprasmes darba tirgū
5 Profesionālās izglītības atbilstība darba tirgus prasībām
6 Darbaspēka pieprasījums un pieprasījums, darba samaksa
7 Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana, neformālās izglītības ieguve
8 Aktualitātes mājas lapās www.oecd.org, http://ec.europa.eu/index_lv.htm, http://eacea.ec.europa. eu u.c.
9 Bezdarbs un arodizglītība
10 Darba tirgus prognozes
11 Eiropas darba tirgus
12 Nodarbinātība
13 Karjera un darbaspēka mobilitāte
14 Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)
15 Darba tirgus pētījumi 16 Atgriezeniskā saite un refleksija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izpildīti praktiskie un patstāvīgie darbi, prezentācija par pētniecisko darbu. Noslēguma ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Gods U. Mikroekonomika. Rīga: Turība, 2008., 430 lpp.
2. Vocational education :international approaches, developments and systems (2007) /ed. by Linda Clarke and Christopher Winch London; New York: Routledge, 214 p. Nav LLU FB. Ir Rīgā LNB
3. Lanka A. Pedagoģiskais process. Arodpedagoģijas elementi: Mācību līdzeklis. Rīgas Tehniskā universitāte Humanitārais institūts, 2003., 98 lpp. 4. Laužacks R. Profesionālās izglītības satura reforma: didaktiskās iezīmes. Rīga: RaKa, 1999., 107 lpp.
Papildliteratūra
1. ES nodarbinātības politikas pamatnostādnes 2010. – 2020. gadam. http://www.lm.gov.lv/upload/darba_tirgus/darba_tirgus/es_2010_2020_pamat.pdf
2. Labklājības ministrijas Darba tirgus pētījumi. http://www.lm.gov.lv/text/674 3. Ziņojumi par Latvijas tautsaimniecības attīstību, (ikgadējie izdevumi). Rīga: LR Ekonomikas ministrija http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30353
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041
2. Kapitāls : žurnāls lietišķiem cilvēkiem : krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505. 3. Latvijas Ekonomists Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922.
Piezīmes
Obligātais kurss TF 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas "Profesionālās izglītības skolotājs" nepilna laika studentiem.