Excel
Kursa nosaukums Koksnes tehnoloģijas
Kursa kods MatZP032
Zinātnes nozare Materiālzinātne
Zinātnes apakšnozare Koksnes materiāli un tehnoloģija
Kredītpunkti 6
ECTS kredītpunkti 9
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 05/01/2016
Atbildīgā struktūrvienība Kokapstrādes katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., viesdoc. Uldis Spulle

Priekšzināšanas
MatZP022, Koksnes materiāli
Kursa anotācija
Zinātniski - pētnieciskās prakses (6 nedēļas) ietvaros maģistrantūras studenti, saskaņā ar izvēlēto maģistra darba tēmu, iepazīstās, apgūst prasmes un zināšanas pētnieciskā darba veikšanā, lai varētu patstāvīgi un kritiski izmantot modernās zinātniskā darba metodes. Prakses laikā maģistrantūras studenti savāc arī izejas datus maģistra darba izpildei un veic ekserimentālo darbu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Maģistranti iegūst un nostiprina zināšanas par zinātniskās pētniecības darba norisi.
• Izveidojas prasmes meklēt informāciju, izstrādāt pētījuma metodiku, plānot un veikt eksperimentus, apstrādāt iegūtos datus. • Rezultātā maģistranti ir kompetenti veikt zinātniskos pētījumus un izstrādāt maģistra darbu.
Kursa plāns
1 Plānoto pārbaužu veikšana
2 Empīrisko datu ievākšana un sistematizācija
3 Petījuma datu apstrāde un analīze
4 Pētījuma hipotēžu pārbaude
5 Pētījuma rezultātu salīdzināšana ar līdzīgiem pētījumu rezultātiem 6 Secinājumu un priekšlikumu izstrāde
Prasības kredītpunktu iegūšanai
jāuzraksta un jāiesniedz individuāls pārskats par prakses laikā izpildītiem darbiem un ievākto informāciju; jāaizstāv prakses pārskats.
Pamatliteratūra
1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 325 lpp.
2. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.
3. LVS ISO 690 Dokumentācija- Bibliogrāfiskās norādes- Saturs, forma un struktūra. 2001. 25 lpp. 4. LVS ISO 690-2 Informācija un dokumentācija. Bibliogrāfiskās norādes. 2.daļa: Elektroniskie dokumenti vai to daļas. Rīga: Latvijas Valsts standarts, 2001. 29 lpp.
Papildliteratūra
1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 1.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 2.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp. 3. Mūze B., Pakalna D., Kalniņa I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Metodiskais līdzeklis. Rīga: LV Akadēmiskais apgāds, 2005. 133 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Baltijas Koks ISSN: 1407-6667
2. Latvijas Ķīmijas žurnāls ISSN: 0868-8249. 3. Baltic Timber Journal ISSN 1407-6667
Piezīmes
Pētniecības prakse iekļauta MF maģistra studiju programmas Koksnes materiāli un tehnoloģija obligāto studiju kursu daļā.