Excel
Kursa nosaukums Rūpnieciskais dizains kokapstrādē I
Kursa kods MatZ5028
Zinātnes nozare Materiālzinātne
Zinātnes apakšnozare Koksnes materiāli un tehnoloģija
Kredītpunkti 5
ECTS kredītpunkti 7.50
Kopējais stundu skaits kursā 60
Lekciju stundu skaits 48
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 17/02/2015
Atbildīgā struktūrvienība Kokapstrādes katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. ing., vieslekt. Kārlis Pugovičs

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Rūpnieciskais dizainers apvieno radošās prasmes ar uzņēmējdarbību un inženierzinātnēm produktu, ko cilvēki izmanto ikdienā, izstrādē. Dizaineri ir atbildīgi par produktu stilu, funkciju, kvalitāti un lietošanas drošību. Studiju priekšmets ir sākuma līmeņa rūpnieciskā dizaina veidošanas kompetenču līmenim.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Izprast aattiecības starp formu, nateriālu un tehnoloģiju kontekstā ar cilvēka prasībām.
• Izmantot vienkāršus inženrrisinājumus un konstruēšanas principus 3D vidē, produktu protototipu veidošanā u to veiktspējas demonstrēšanā.
• Veidot jaunu dizainu proktiem, izmantojot dizaina pamatelementus
• Prezentēt un vizualizēt izpētes un dizaina projektu rezultātus, atbilstoši akadēmiskām prasībām. • Lietot drošas darba metodes un vides prasības produktu dizaina veidošanā.
Kursa plāns
1 Dizaina teorētiskie pamati. Dizaina mijiedarbība,. Ražošanas veidi. ‘’No idejas līdz produktam’’ etapi
2 Produkta dizaina veidošanas etapi. Produkta kvalitātes prasības. Vides aspekti
3 Ergonomiskās sistēmas. Dokumentācijas metodes un rūpnieciskā dizainā izmantoto rezultātu analīze
4 Produkta dizaina uzdevuma ergonomiskie kritēriji. Antropometrija
5 Mēbeļu dizaina pamati
6 Nepieciešamās zināšanas un iemaņas mēbeļu dizainā.
7 Koka konkurētspējas ar citiem materiāliem
8 Speciālie koksnes materiāli un to ietekme uz dizainu
9 Kritiskās koncepcijas mēbeļu dizainā
10 Forma, materiāls, struktūra un tehnika
11 Elementu mijiedarbība veiksmīgā mēbeļu dizainā
12 Dizains un lietojamība
13 Cilvēkam paredzētu produktu dizains
14 Ražošanas metodes
15 Dizaina veidošanas process 16 Produkcijas dizaina veidošanas uzdevumi
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt iesniegtiem un ieskaitītiem visiem praktiskajiem darbiem, uzrakstītiem kontroldarbiem, apmeklēts vismaz 70% nodarbības. Ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Lefteri C. Wood: Materials for Inspirational Design. Switzerland: RotoVision, 2003. 160 p.
2. Postel J. Furniture Design JOHN WILEY & SONS, INC, 2012.
3. Pheasant S.. Bodyspace: anthropometry, ergonomics and design of work. London: Taylor & Francis 1996. 4. Thompson R.. Manufacturing Processes for Design Professionals. London: Thames&Hudson 2007. 528 p.
Papildliteratūra
1. Nutsch W. Handbuch der technisches Zeichnen und Entwerfen. Möbel und innenausbau. Deutsche Verlags-Anstalt, 2006.
2. Nutsch W. Handbuch der Konstruktion: Möbel und Einbauschränke. Deutsche Verlags-Anstalt, 2004. 3. Mackenzie D. Green Design, Design for the Environment. Laurence King Ltd., 1991.
Periodika un citi informācijas avoti
1. www.designlatvia.lv 2. www.design.lv
Piezīmes
Maģistra studiju programma "Koksnes materiāli un tehnoloģijas" specializācijas studiju kursa daļā.