Excel
Kursa nosaukums Kokapstrādes procesu modelēšana
Kursa kods MatZ3026
Zinātnes nozare Materiālzinātne
Zinātnes apakšnozare Koksnes materiāli un tehnoloģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 05/01/2016
Atbildīgā struktūrvienība Kokapstrādes katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. habil. sc. ing., prof. Henn Tuherm

Priekšzināšanas
InfT1026, Informācijas tehnoloģijas
Mate4016, Matemātika I
Mate4017, Matemātika II
MatZ2035, Koksnes griešanas procesi
Kursa anotācija
Studenti risina patstāvīgi tipveida modelēšanas un optimizācijas uzdevumus, lietojot lineārās un nelineārās programmēšanas modeļus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti gūst padziļinātas zināšanas par kokapstrādes procesu modelēšanu un optimizāciju, prot praktiski izmantot tipveida kokapstrādes procesu matemātiskos modeļus. Rezultātā students ir kompetents patstāvīgi risināt kokapstrādes procesu modelēšanas un optimizācijas uzdevumus, izmantot iegūtas zināšanas turpmākajā profesionālajā darbībā.
Kursa plāns
1 Ierobežotu resursu izmantošanas optimizācija.
2 Ierobežotu resursu izmantošanas optimizācija.
3 Ierobežotu resursu izmantošanas optimizācija.
4 Transporta plūsmu optimizācija.
5 Transporta plūsmu optimizācija.
6 Transporta plūsmu optimizācija.
7 Nelineārās programmēšanas uzdevumu risināšanas specifiskie veidi.
8 Nelineārās programmēšanas uzdevumu risināšanas specifiskie veidi.
9 Nelineārās programmēšanas uzdevumu risināšanas specifiskie veidi.
10 Griešanas režīma optimizēšanas metodikas sastādīšana.
11 Griešanas režīma optimizēšanas metodikas sastādīšana.
12 Griešanas režīma modelēšana ripzāģmašīnai.
13 Griešanas režīma modelēšana ripzāģmašīnai.
14 Griešanas režīma optimizācija garenzāģēšanas ripzāģmašīnai.
15 Griešanas režīma optimizācija garenzāģēšanas ripzāģmašīnai. 16 Kursa projekta iesniegšana un aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lai iegūtu novērtējumu par kursa projektu:
- jāiesniedz termiņā kursa projekts, kas izpildīts saskaņā ar saņemto individuālo uizdevumu; - jāaizstāv kursa projekts.
Pamatliteratūra
1. Пижурин А.А. Модeлирование и оптимизация процессов деревообработки. Москва: МГУЛ, 2004. 374 с.
2. Šabirbajevs F. Ievads optimizācijā. Daugavpils: Saule, 2003. 87 lpp.
3. Florova L. Optimizācijas teorija. Rīga: LU, 2001. 112 lpp. Nav LLU FB 4. Raitums U. Optimizācijas metodes. Rīga: LU, 2002. 83 lpp.
Papildliteratūra
1. Modelling the Wood Chain Forestry-Wood Industry-WOOD Products Markets. Conference Proceedings:COST Action E44, Helsinki, 2007. 183 p.
2. Kļavinš D. Optimizācijas metodes ekonomikā. Rīga: Datorzinības centrs, 2003. 271 lpp. 3. Бородовский Г. и др. Физические основы математическово моделирования. Москва: изд-во "Академия", 2005. 321 с.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Starptautiskie žurnāli "Baltijas koks" un "Baltic Timber Journal" ISSN: 1407-6667.
2. Koka nozares laikraksts "Holz-Zentralblatt" ISSN 0018-3792. http://www.holz-zentralblatt.com/ 3. Žurnāls "Timber Industry Magazine" ISSN 1740-701X.
Piezīmes
Kursa projekts iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.