Excel
Kursa nosaukums Metroloģija un standartizācija
Kursa kods MatZ1004
Zinātnes nozare Materiālzinātne
Zinātnes apakšnozare Koksnes materiāli un tehnoloģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Laboratorijas darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 17/02/2015
Atbildīgā struktūrvienība Kokapstrādes katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. ing., viesdoc. Kārlis Būmanis

Aizstātais(-ie) kurss(-i)
MatZ2005 [GMTR2005] Tehniskā mērīšana kokapstrādē
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par metroloģijas, standartizācijas un sertifikācijas nozīmi kvalitatīvas un drošas produkcijas ieguvē. Kursa uzdevumi: dot zināšanas par mūsdienu tendencēm metroloģijas, produktu sertifikācijas un standartizācijas jomā, starptautiskām, reģionālām un nacionālām metroloģijas un standartizācijas sistēmām un organizācijām, sniegt ieskatu produktu atbilstības novērtēšanā, testēšanas laboratoriju darbībā, produktu sertificēšanas procesos, raksturot metroloģijas, standartizācijas, sertifikācijas un akreditācijas sistēmas Latvijā un šo sistēmu dokumentāciju.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par mērījumiem, mērīšanas metodēm un instrumentiem, sertifikācijas un standartizācijas sistēmām, organizācijām, sertifikācijas procedūrām, standartu izstrādes norisēm, prot izmantot mērīšanas metodes un instrumentus praktiskajos mērījumos, Latvijas sertifikācijas, standartizācijas un akreditācijas institūciju pakalpojumus, izprot mērījumu rezultātu apstrādi un analīzi, standartu un sertifikātu nozīmi preču brīvā kustībā EK. Iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas katram studentam testā un diskusijās par sagatavoto prezentāciju
Kursa plāns
Katrai tēmai tiek plānotas 2 stundas 1 Standartizācijas un sertifikācijas nepieciešamība un nozīme produktu kvalitātes un brīvās preču kustības nodrošināšanā 2 Produktu testēšana, atbilstības novērtēšana 3 Produktu sertificēšana. Vispārīgas prasības sertificēšanas institūcijām un sistēmām, dažādas sertifikācijas sistēmas 4 Standarta loma saimnieciskajā darbībā. Standartizācija Eiropas Savienībā, likumdošana. Harmonizētie standarti 5 Starptautiskās un Eiropas standartizācijas organizācijas, to sadarbība 6 Latvijas nacionālā standartizācijas sistēma 7 Sertifikācijas sistēma un sertifikācijas organizācijas Latvijā 8 Akreditācijas sistēma Latvijā 9 Fizikālo lielumu mērīšana, metroloģijas nozares, normatīvā vide un institucionālais ietvars 10 Mērvienības, to vēsturiskā attīstība, mērvienību sistēmas 11 Mērīšanas metodes un līdzekļi 12 Mērinstrumentu metroloģiskie raksturlielumi 13 Mērīšanas kļūdas un mērījumu nenoteiktība 14 Mērīšanas kļūdas un mērījumu nenoteiktība 15 Mērīšanas metožu un aprīkojuma praktiskā pielietojuma piemēri kokapstrādes nozarē 16 Mērīšanas metožu un aprīkojuma praktiskā pielietojuma piemēri kokapstrādes nozarē
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Apmeklētas studiju kursā plānotās kontaktstundas, izpildīti semestra laikā uzdotie pastāvīgi studiju darbi, pozitīvs novērtējums studiju kursa noslēguma testā
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Pastāvīgie darba uzdevumi studiju kursa tematikas ietvaros aktuālas informācijas meklēšanas, analīzes un publiskas prezentācijas veidā
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Pastāvīgie studiju darbi – jābūt izpildītiem uzdotajiem uzdevumiem (informācijas apkopojums prezentācijā, informācijas analīze vai apliecinājums par uzdevuma sekmīgu izpildi, vērtējums – jā/nē)
Tests – atzīme 10 baļļu sistēmā, kas veido ieskaites atzīmi. Iespējamās vērtējuma korekcijas: viena balle augstāk, ja regulāri un kvalitatīvi paveikti pastāvīgie darbi, viena balle zemāk, ja neregulāri un nekvalitatīvi pastāvīgie darbi
Pamatliteratūra
1. Standartizācija. Sadarbībā ar BO VSIA "Latvijas standarts". Aut. Jānis Strīpnieks. Rīga : SIA "Personāla sertifikācijas institūts", 2004. 58 lpp.
2. Metrology in industry: the key for quality. Edited by French College of Metrology. London: ISTE, 2006. 270 p.
3. Šīrons E. Vispārīgās metroloģijas pamatkurss. Rīga: RTU, 2008. 242 lpp. 4. Metrology in short. 3rd edition. EURAMET, 2008. 84 p.
Papildliteratūra
1. LVS 100.1:2004 Standartizācija. Pamatprincipi
2. BIPM: The International System of Units, 8th edition 2006. 3. International Vocabulary of Metrology — Basic and General Concepts and Associated Terms, VIM, 3rd edition, 2008.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Baltijas Koks. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667
2. Metrologia. ISSN 0026-1394 3. ISO focus. ISSN 2226-1095
Piezīmes
studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde pilna laika un nepilna laika studijās.