Kursa nosaukums Meža ekspluatācija
Kursa kods MežZP019
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža darbi un tehnika
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 08/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Meža izmantošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, asoc. prof. Aleksandrs Saveļjevs
Inženierzinātņu doktors, asoc. prof. (Emeritus) Ziedonis Sarmulis

Kursa anotācija
Prakses mērķis - iepazīstināt ar mežizstrādē gatavojamiem sortimentiem, izmantojamo tehniku un tehnoloģiju, dodot priekšzināšanas turpmākās teorētiskās kursa daļas apguvei.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas; nostiprināt teorētiskās zināšanas par pilnu mežizstrādes darbu ciklu; nostiprināt zināšanu par kokmateriālu uzmērīšanu, kvalitātes noteikšanu;
• prasmes; sagatavot mežizstrādes tehnoloģisko shēmu, pareizi izvēlēties mežizstrādes mašīnu sistēmu; • kompetence; zināt nepieciešamās dokumentācijas apjomu mežizstrādes darbu veikšanai; prast pielietot darba kvalitātes pārbaudes metodes.
Kursa plāns
1 Darbi cirsmā, sortimentu gatavošana, koksnes vainu noteikšana, kokmateriālu pirmapstrāde uzņēmumos.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Prakses programmas apgūšana, pārskata iesniegšana un aizstāvēšana. Ieskaite.
Pamatliteratūra
1. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp.
2. Meža izmantošana Latvijā - vēsture, stāvoklis, perspektīvas. Sast. Z. Saliņš. Jelgava: Meža izmantošanas kat., 1999. 270 lpp.
3. Kopšanas ciršu rokasgrāmata. Autoru kolektīvs. Rīga: "Latvijas valsts meži", 2008. 108 lpp. 4. Meža autoceļu rokasgrāmata. Autoru kolektīvs. "Latvijas valsts meži". 96 lpp.
Papildliteratūra
1. Skudra P., Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Rīga: Zvaigzne, 1993. 261 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Meža Avīze, ISSN 1407-6187 2. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
Piezīmes
Prakse iekļauta MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā.