Kursa nosaukums Mežizstrāde
Kursa kods MežZP018
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža darbi un tehnika
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 11/06/2013
Atbildīgā struktūrvienība Meža izmantošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, asoc. prof. Aleksandrs Saveļjevs
Inženierzinātņu doktors, asoc. prof. (Emeritus) Ziedonis Sarmulis

Kursa anotācija
Mācību prakses mērķis - nostiprināt teoretiskās zināšanas par pilnu mežizstrādes darbu ciklu un dot ieskatu par sagatavoto kokmateriālu tālāko pārstrādi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par pilna mežizstrādes darbu cikla praktisku norisi, kā arī par mežizstrādes uzņēmuma speciālistu pienākumiem;
• prasme sagatavot nepieciešamo tehnoloģisko dokumentāciju mežizstrādes procesam; • kompetence mežizstrādes darbu veikšanai nepieciešamās tehnoloģiskās dokumentācijas sagatavošanai; prasmīgai darba kvalitātes pārbaudes metodes izvēlei un pielietošanai.
Kursa plāns
1 Darbi cirsmā, sortimentu gatavošana, pirmējais kokmateriālu transports, kokmateriālu uzskaite un kvalitātes vērtēšana. 2 Operācijas kokmateriālu pirmapstrādē, zāģmateriālu, koksnes plātņu, saplākšņu, un fibrolīta ražošana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Mācību prakses programmas apgūšana, pārskata iesniegšana un aizstāvēšana. Ieskaite.
Pamatliteratūra
1. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp.
2. Sarmulis Z. Cirsmu tehnoloģiskais plānojums mežizstrādē. Jelgava: LLU, 2006. 45 lpp.
3. Kopšanas ciršu rokasgrāmata. Autoru kolektīvs. Rīga: Latvijas valsts meži, 2008. 108 lpp. 4. Meža autoceļu rokasgrāmata. Autoru kolektīvs. Latvijas valsts meži, 2011. 96 lpp.
Papildliteratūra
1. Uusitalo J. Introduction to Forest Operations and Technology. JVP Forest Systems, 2010. 287 p. 2. Sarmulis Z. Harvesters mežizstrādē: programma mācību praksei mežizstrādē. Jelgava: LLU, 2006. 14 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Meža Avīze, ISSN 1407-6187 2. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
Piezīmes
Mācību prakse iekļauts MF profesionālās austākās izglītības bakalauru studiju programmas "Mežinženieris" obligātajā daļā.