Kursa nosaukums Meža atjaunošana
Kursa kods MežZP008
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža ekoloģija un mežkopība
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 08/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Mežkopības katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mežzinātņu doktors, asoc. prof. Āris Jansons

Kursa anotācija
Mācību prakse ietver apskatu par vietējo koku sugu kultūru ierīkošanas agrotehniku un tehnoloģiju, sēklu ieguvi, uzglabāšanu, kontroli, dažāda veida stādmateriālu izaudzēšana meža kokaudzētavās. Tiek analizētas normatīvo aktu prasību ievērošanas novērtējuma metodes un apmežošanas, plantāciju ierīkošanas specifika.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Mācību praksē studenti iegūst zināšanas par sēklu ieguvi, stādmateriāla izaudzēšanu un stādīšanu. Pēc prakses pabeigšanas studenti ir kompetenti novērtēt atjaunotās platības atbilstību normatīvo aktu prasībām. Studenti prot rekomendēt konkrētiem apstākļiem piemērotāko apmežošanas veidu.
Kursa plāns
1 diena. Augsnes sagatavošanas veidu un kvalitātes novērtējums, kultūru ierīkošana sējot.
2 diena. Kailsakņu un ietvarstādu izaudzēšana kokaudzētavā, veģetatīvās pavairošanas metodes.
3 diena. Kultūru ierīkošana stādot, kritēriji mežaudzes atzīšanai par atjaunotu.
4 diena. Sēklu iegūšana, kontrole, uzglabāšana. Apmežošana. 5 diena. Plantāciju ierīkošana. Prakses atskaites aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nokārtots studiju kurss un aizstāvēts kursa darbs Meža atjaunošanā. Ieskaite.
Pamatliteratūra
1. Mangalis I. Meža kultūras. Rīga: Zvaigzne, 1989. 347 lpp.
2. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava": Et cetera, 2006. 220 lpp.
3. Zālītis P., Jansons J. Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu struktūra. Salaspils : Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava", 2009. 80 lpp. 4. Ošlejs J. Ceļvedis Latvijas privāto mežu īpašniekiem. Rīga: Et cetera, 2005. 213 lpp.
Papildliteratūra
1. Bušs K. Praktiskā meža tipoloģija. Rīga: LatZTIZPI, 1981. 45 lpp.
2. A/S LVM pasūtīto zinātnisko pētījumu atskaites (no 2004. gada), Lejuplādējamas: http://www.lvm.lv/lat/lvm/zinatniskie_petijumi/ 3. LR Zemkopības ministrijas pasūtīto zinātnisko pētījumu atskaites (no 2004. gada), Lejuplādējamas: http://www.zm.gov.lv/?sadala=252
Periodika un citi informācijas avoti
1. Mežzinātne ISSN 1407-270X
2. Baltic Forestry ISSN 1392-1355 3. Scandinavian Journal of Forest Research ISSN 0282-7581
Piezīmes
Prakse iekļauta akadēmiskās studiju programmas Mežzinātne obligātajā daļā.