Kursa nosaukums Meža darbu tehnoloģijas
Kursa kods MežZ6021
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža darbi un tehnika
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 14/03/2017
Atbildīgā struktūrvienība Meža izmantošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, asoc. prof. Aleksandrs Saveļjevs
Inženierzinātņu doktors, asoc. prof. (Emeritus) Ziedonis Sarmulis

Kursa anotācija
Studiju kurss ietver metodes un paņēmienus, lai analizētu struktūru un norises meža darbu tehnoloģiskajos procesos atkarībā no ietekmējošiem apstākļiem. Kurss pievēršas tehnoloģiskajiem procesiem visos meža darbos. Tas galvenokārt koncentrējas uz mežizstrādi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas par struktūras un norises analīzes metodēm un paņēmieniem meža darbu tehnoloģiskajos procesos.
• Prasme analizēt meža darbu tehnoloģiskā procesa struktūrelementus noteiktos norises apstākļos. • Kompetenci, kas nodrošina spēju sagatavot pamatotus priekšlikumus meža darbu tehnoloģiskā procesa struktūrelementu norisein oteiktos apstākļos.
Kursa plāns
1 Vispārējie meža darbu analīzes jautājumi.
2 Tehnoloģijas analīzes pamatprincipi.
3 Mežizstrādes tehnoloģisko analīzi procesu raksturojošie rādītāji.
4 Mežizstrādi ietekmējošo apstākļu vērtējums un analīze.
5 Mežizstrādes tehnoloģisko procesu tipi.
6 Koku gāšanas operāciju tehnoloģijas.
7 Koku gāšanas operācijas dažādos cirtes apstākļos.
8 Kokmateriālu atzarošanas operāciju norises.
9 Kokmateriālu sagarumošanas operāciju norises.
10 Tehnoloģijas kvalitātes rādītāju analīze kokmateriālu pirmējā transportā.
11 Tehnoloģiskais plānojums, sagaidāmais efekts.
12 Meža augsnes sagatavošanas tehnoloģiju analīze.
13 Meža darbu tehnoloģijas vērtēšanas problēmas un iespējama attīstība.
14 Tehnoloģisko pētījumu organizācija, plānošana un kritēriju vērtēšana.
15 Tehnoloģisko pētījumu organizācija, plānošana un kritēriju vērtēšana. 16 Tehnoloģisko pētījumu organizācija, plānošana un kritēriju vērtēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums un dalība semināros 90% no kopējā apjoma, uzrakstīt eseju par meža darbu tehnoloģiju analīzi un sekmīgi nokārtot eksāmenu.
Pamatliteratūra
1. Pēšons P.Ē. Mežizstrādes darbi komandā. 1. un 2.daļa. Tulkojums Staņa K. CO Print EU. 2012. 253 lpp; 337 lpp.
2. Saliņš Z. Meža izmantošana Latvijā - vēsture, stāvoklis, perspektīvas. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 1990. 270 lpp. 3. Uusitalo J. Introduction to Forest Operations and Technology. JVP Forest Systems, 2010. 287 p.
Papildliteratūra
1. Sarmulis Z, Saveļjevs A. Meža darbi un tehnoloģijas.146 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667 2. International Forest Industries, ISSN 1392-1355
Piezīmes
Studiju kurss paredzēts maģistra studiju programmai "Mežzinātne". apakšvirzienam "Meža darbi un tehnika"