Kursa nosaukums Mežsaimniecības tehnikas projektēšanas principi II
Kursa kods MežZ5039
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža darbi un tehnika
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 14/02/2017
Atbildīgā struktūrvienība Meža izmantošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, asoc. prof. Aleksandrs Saveļjevs
Inženierzinātņu doktors, prof. (Emeritus) Ēriks Kronbergs
Inženierzinātņu maģistrs mežzinātnē, vieslekt. Agris Zimelis

Kursa anotācija
Studiju kurss iepazīstina ar zinātniskās izpētes sasaiti ar konstruktoru projektēšanas principiem, tuvina meža darbu tehnologu gūto atziņu iestrādi jaunprojektējamā tehnikā, palīdz veikt pētījumus tehnogēnai ietekmei uz meža vidi un otrādi. Dod priekšnosacījumus mežtehnisko prasību veidošanai, plānojot jaunas meža tehnikas projektēšanu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Apgūstot studiju kursu, studenti iegūs
• zināšanas par jaunas meža tehnikas projektēšanas etapiem, gaitu un izmēģinājumu metodiku;
• prasmes pamatot mežtehniskas prasības jaunveidojamai meža tehnikai, sagatavot nepieciešamo informāciju par jaunveidotās tehnikas izmantošanas īpatnībām; • kompetenci mežsaimniecībā nepieciešamas tehnikas jaunradē atbilstoši vispārējās tehnikas attīstības tendencēm.
Kursa plāns
1 Inženierzinātniska sasaiste starp mežsaimniecikas ražošanas vajadzībām un tehniskajām iespējām.
2 Inženierzinātniska sasaiste starp mežsaimniecikas ražošanas vajadzībām un tehniskajām iespējām.
3 Meža vides tehniku ietekmējošie faktori.
4 Meža vides tehniku ietekmējošie faktori.
5 Meža tehnikas darbības īpatnības.
6 Hidraulikas un hidropiedziņas pamati.
7 Meža tehnikas hidraulisko shēmu analīze un veidošana.
8 Meža tehnikas hidraulisko shēmu analīze un veidošana.
9 Hidraulisko sistēmu diagnostikas pamati.
10 Vienkāršota hidrauliskās piedziņas projektēšana dažādām mežizstrādes mašīnām ņemot vērā slodzes, kas darbojas uz tām.
11 Vienkāršota hidrauliskās piedziņas projektēšana dažādām mežizstrādes mašīnām ņemot vērā slodzes, kas darbojas uz tām.
12 Mežsaimniecisko prasību saskaņošana ar tehniskām iespējām.
13 Mežsaimniecisko prasību saskaņošana ar tehniskām iespējām.
14 Tehnisko materiālu īpašības un to izmantošana meža vidē.
15 Tehnisko materiālu īpašības un to izmantošana meža vidē. 16. Nobeigums.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums, piedalīšanās semināros, referāta sagatavošana par jaunprojektējamo tehniku iespējām saistībā ar potenciālo maģistra darba tēmu. Noslēgumā ieskaite.
Pamatliteratūra
1. Pēšons P.Ē. Mežizstrādes darbi komandā. 1.un 2. daļa. Tulkojums Staņa K. CO Print EU. 2012.
2. Uusitalo J. Introduction to Forest Operations and Technology. JVP Forest Systems, 2010. 287 p.
3. Kronbergs Ē. Hidraulika un hidropiedziņa. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2015. 82 lpp. LLU E-studijas. .
4. Горякевич С. А., Гороновский А.Р. Основы проектирования лесных машин и системы автоматизированного проектирования. Ч.1.,2. Минск: БГТУ, 2015. Голякевич, С. А. Основы проектирования лесных машин и системы автоматизированного проектирования./ С. А. Голякевич, А. Н. Гороновский. [tiešsaiste]. Минск : БГТУ. - (Учебники БГТУ). - 2015. - 139, [1] с. [skatīts 07.03.2017.]. Pieejams: Ч.1; 127 c. https://www.belstu.by/Portals/0/userfiles/51/%D0%9E%D0%9F%D0%9B%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0/OPLMiSAPR--PZ-.pdf Ч.2; 110 c. https://www.belstu.by/Portals/0/userfiles/51/%D0%9E%D0%9F%D0%9B%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0/OPLMiSAPR--LR-.pdf
Papildliteratūra
1. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp. 2. Жуков А.В., Федоренчик А.С., Коробкин В.А., Бычок А.Н. Лесные машины. Минск: БГТУ, 2001. 149 c. Лесные машины "Беларус". А. В. Жуков, А. С. Федоренчик, В. А. Коробкин, А. Н. Бычек. Минск: Изд-во БГТУ, 2001. 150 с. 3. Sarmulis Z. Saveļjevs A. Meža darbi un tehnoloģijas. Jelgava 2015. 146 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze, ISSN 1407-6187
Piezīmes
Studiju kurss paredzēts maģistra studiju programmai "Mežzinātne" apakšvirzienam "Meža darbi un tehnika"