Excel
Kursa nosaukums Maģistra darbs I
Kursa kods MežZ5029
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža ekoloģija un mežkopība
Kredītpunkti 5
ECTS kredītpunkti 7.50
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 25/09/2012
Atbildīgā struktūrvienība Mežkopības katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. silv., prof. Olga Miezīte

Kursa anotācija
Maģistra darba tematika tiek izraudzīta atkarībā no studiju specialitātes virziena. Individuālā plāna izstrādāšana, iekļaujot tajā maģistra darba hipotēzi(es), mērķi un uzdevumus. Maģistra darba tēmas aktualitātes pamatojums. Pētījuma objekta apraksts. Literatūras studijas eksperimentu un/vai pētījumu metodikas sagatavošanai.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas un izpratne par izvēlētās darba tēmas nozīmi attiecīgā apakšnozarē un tēmas aktuālajām problēmām. Iegūst padziļinātas prasmes darbā ar zinātnisko literatūru. Rezultātā spēj apkopot un analizēt zinātnisko literatūru, izvērtēt un izvēlēties darba tematikai atbilstošas pētniecības metodes.
Kursa plāns
1 Maģistra darba tēmas izvēle un apstiprināšana.
2 Maģistra darba mērķa, uzdevumu, hipotēzes izstrāde un iesniegšana.
3 Maģistra darba tēmas aktualitātes pamatojums. Pētījuma objekts.
4 Līdzšinējo zinātnisko pētījumu un literatūras apzināšana pētījuma metodikas sagatavošanai. 5 Līdzšinējo zinātnisko pētījumu un literatūras apzināšana pētījuma metodikas sagatavošanai.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Individuālā studiju darba plāna izstrāde un apstiprināšana katedras sanāksmē. Studiju individuālā plāna izpilde. Atskaite darba vadītājam semestra beigās un ieskaite atbilstoši paveiktajam darba apjomam.
Pamatliteratūra
1. Maģistra darbu izstrādāšana un aizstāvēšana: metodiskie norādījumi. Sast. H. Tuherms, A. Drēska, I. Liepa, D. Dubrovskis, Z. Saliņš, V. Kozuliņš, U. Spulle. Jelgava: LLU, 2010. 26 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp. 3. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.
Papildliteratūra
1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam: mācību līdzeklis 1.daļa, Rīga: Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. LLU raksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry";http://www.balticforestry.mi.lt/ ; ISSN 1392-1355 3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne". [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx
Piezīmes
Maģistra darbs iekļauts maģistra studiju programmas obligātajā daļā.