Excel
Kursa nosaukums Mežierīcība
Kursa kods MežZ4078
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža ekoloģija un mežkopība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 05/01/2016
Atbildīgā struktūrvienība Meža izmantošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. silv., vad.pētn. Dagnis Dubrovskis
Dr. silv., doc. Gints Priedītis

Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par efektīvu, videi draudzīgu, ekonomiski izdevīgu un sabiedrībai pieņemamu meža apsaimniekošanu visu veidu mežos. Studiju kursā ir ietvertas lekcijas, kurās tiek skaidrotas teorētiskās zināšanas, labarotorijas darbi tiek pētīti dažādi meža apsaimniekošanas modeļi un metodes.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas par finansu plūsmu meža apsaimniekošanā, plānošanas procesiem laikā un telpā.
• Students spēj meža ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas ietvert meža apsaimniekošanas mērķa un uzdevumu formulēšanā. • Apgūstot meža vērtēšnas un meža daudzfunkcionālas izmantošanas apsaimniekošanas plānošanas modeļus, students spēj patstāvīgi izstrādāt konkrētam meža īpašumam atbilstošu meža apsaimniekošanas plānu, kurš ir likumdošanai un meža īpašniekam saistošs.
Kursa plāns
1 Mežierīcība kā meža inventarizācijas, mežsaimniecības organizācijas projektēšanas sistēma
2 Plānošanas process un informācija, jaunākās tehnoloģijas meža inventarizācijā un meža apsaimniekošanas plānošanā
3 Normālā meža teorija, optimālais mežs, meža apsaimniekošanas efektivitātes noteikšanas ekonomiskie indikatori
4 Meža ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas, daudzfunkcionālās meža izmantošanas plānošana
5 Finansu plūsma mežsaimniecībā, meža pieaugums, augšanas gaitas modelēšana, mežierīcības metodes
6 Galvenās cirtes vecuma noteikšana (meža gatavība), ikgadējo galvenās cirtes apjomu aprēķināša
7 Starpcirtes, galvenās cirtes un meža atjaunošana projektēšnas principi
8 Meža ekoloģiskā inventarizācija un plānošana, meža sociālo vērtību ierīcība
9 Objekta teritorijas un meža augšanas apstākļu raksturojums, mežu un meža zemi raksturojošās tabulas
10 Mežsaimniecības organizācijas un meža apsaimniekošanas pamatnoteikumi
11 Optimālā meža apsaimniekošanas scenārija novērtēšana
12 Mežsaimnieciskās darbības ekonomiskā analīze un saimnieciskais efekts
13 Koku ciršanas maksimālā apjoma aprēķināšana galvenai cirtei
14 Meža apsaimniekošanas efektivitāti raksturojošie indikatori
15 Cirsmu projektēšana plānā, finansu plūsmas plāna sastādīšana 16 Kursa projekta tehniskais noformējums, galvenās un starpcirtes reglamentējošie normatīvi
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaiti laboratorijas darbi. Nokārtots sekmīgi eksāmens.
Pamatliteratūra
1. Mežierīcība Latvijā. Sast. A.Zviedre. Rīga: V.elements, 2007. 230 lpp.
2. Iesalnieks J. Meža ekonomikas pamati. Rīga: ET Cetera, 2002. 154 lpp.
3. Schelhaas Mart-Jan Scenarios on Forest Management in the Czech Republic, Hungary, Poland and Ukraine. Brill Publisher, 2004. 107 p. 4. Davis L. S., Johnson K. N., Bettinger P., Howard T. Forest Management. McGraw-Hill Publishing Co, 2001. 816 p.
Papildliteratūra
1. Kellomaki S. Forest Resources and Sustainable Managmen. Finland: Published by Fape Finland, 2002. 420 p.
2. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava": Et cetera, 2006. 219 lpp. 3. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava: LLU Meža fakultāte, 2007. 234 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne"; www.silava/mezzinatne/lv. ISSN 1407-270X.
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry". ISSN 1392-1355. 3. LLU Raksti. Proceedings of LAU, www.llu.lv. ISSN 1407-4427.
Piezīmes
Studiju kurs iekļauts Meža fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežinženieris” pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.