Kursa nosaukums Meža ekspluatācija II
Kursa kods MežZ4014
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža darbi un tehnika
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 08/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Meža izmantošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, asoc. prof. Aleksandrs Saveļjevs
Inženierzinātņu doktors, asoc. prof. (Emeritus) Ziedonis Sarmulis

Kursa anotācija
Studiju kurss sniedz zināšanas par kokmateriālu krautuvēm un tajās veicamajām operācijām, savstarpēji atšķirīgiem tehnoloģiskiem paņēmieniem enerģētiskās koksnes izejvielu sagatavošanai, mazvērtīgas un atlieku koksnes izmantošanas veidiem. Studiju kurss iepazīstina arī ar dažādu aspektu rādītājiem, kādi lietojami alternatīvu variantu vērtējošos salīdzinājumos.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studiju kursā studenti iegūst zināšanas par tehnoloģiskajiem procesiem stacionārās kokmateriālu krautuvēs, enerģētisko koksnes izejvielu ražošanā un mazvērtīgas koksnes izmantošanā. Tiek iegūta prasme objektīvi novērtēt tehnoloģijas variantu īstenošanas lietderību. Sasniegtā kompetence ir pietiekama lēmumu pieņemšanai mežsaimnieciskās ražošanas attīstībai piemērotu virzienu izvēlē.
Kursa plāns
1 Kokmateriālu krautuvju klasifikācija un galvenie rādītāji.
2 Kokmateriālu izkraušana un rezervju uzkrāšana krautuvēs.
3 Kokmateriālu šķirošana un apstrādes operācijas: sagarumošana, skaldīšana, mizošana.
4 Kokmateriālu krautnēšana un iekraušana tālākā transporta līdzekļos.(5.kontroldarbs).
5 Enerģētiskās koksnes izejvielu sagatavošanas tehnoloģija un darba līdzekļi.
6 Mazvērtīgās un ražošanas atlikumu koksnes izmantošanas veidi.
7 Strādnieku un mašīnu nepieciešamā skaita noteikšana cirsmu darbos.
8 Mežizstrādes tehnisko, tehnoloģisko un ekonomisko pamatrādītāju noteikšana.(6.kontroldarbs). 9 (8.semestrī auditoriju nodarbībām plānotas 8 nedēļas).
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt sekmīgi izstrādātiem visiem praktiskajiem darbiem (10 % no kopējā vērtējuma), sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem (20 % no kopējā vērtējuma), sekmīgi nokārtotam rakstiskam eksāmenam (70 % no kopējā vērtējuma). Sekmīgu eksāmena vērtējumu var saņemt automātiski, ja neviena praktiskā darba vai kontroldarba novērtējums nav zemāks kā 7 ("labi").
Pamatliteratūra
1. Cars A. Energoresursi. Rīga: SIA Baltic Communication Partners, 2008. 102 lpp.
2. Vasiļevskis A. Vispārīgas ziņas par kokmateriālu pirmapstrādes ražotni. Jelgava: LLU, 2002. 36 lpp.
3. Enerģētisko šķeldu ražošana no mežizstrādes atlikumiem. Rīga: LVMI Silava, 2008. 16 lpp. 4. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp.
Papildliteratūra
1. Vasiļevskis A. Kokmateriālu pirmapstrādes iecirkņa projekts: metod. norādījumi. Jelgava: LLU, 2001. 49 lpp.
2. Buongiorno J., Gilless J. K. Decision Methods for Forest Resource Management. Amsterdam [etc.]: Academic Press, 2003. 439 p. 3. Saliņš Z.Meža izmantošana Latvijā - vēsture , stāvoklis, perspektīvas. Jelgava: Meža izmantošanas kat., 1999. 270 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze, ISSN 1407-6187 3. SkogForsk Results, ISSN 1103-6222
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā.