Excel
Kursa nosaukums Meža taksācija I
Kursa kods MežZ3081
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža ekoloģija un mežkopība
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 32
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 14/02/2017
Atbildīgā struktūrvienība Meža izmantošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. silv., vad.pētn. Dagnis Dubrovskis
Augstākā izglītība(līm.), , vieslekt. Oskars Suveizda

Priekšzināšanas
Biol2002, Dendroloģija
MežZ3068, Mežsaimniecības pamati
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par meža taksāciju, kā zinātnes nozari, kas izstrādā metodes mežaudžu stāvokļa novērtēšanai un fiksēšanai, platību uzmērīšanai un mežsaimniecisko pasākumu plānošanai, ievērojot izmaiņas mežu resursos. Studiju kurss sastāv no praktiskās un teorētiskās daļas.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studiju kursā studenti iegūst zināšanas un izpratni par meža taksāciju un tās nozīmi mežsaimniecībā. Rezultātā tiks iegūtas prasmes patstāvīgi veikt meža inventarizācijas datu ieguvi, apstrādi un analīzi, ļaujot būt kompetentam nepieciešamo mežsaimniecisko pasākumu plānošanā un izvērtēšanā.
Kursa plāns
1 Mērīšanas vienības un precizitāte meža taksācijā. Pielietojamie instrumenti, precizitāte.
2 Koka sastāvdaļas. Stumbra, zaru, sakņu, celmu un zaleņa izmantošana. Koka caurmēra un augstuma mērīšana.
3 Sumbra šķērslaukuma noteikšana - Simpsona formula, apļa laukuma tabulas.
4 Stumbra un tā daļu tilpuma noteikšana: ksilometriskās un svara metodes.
5 Stumbra un tā daļu tilpuma noteikšana: vienkāršās un saliktās stereometriskās formulas, grafiskā metode.
6 Apaļo sortimentu un malkas uzmērīšana un tilpuma noteikšana.
7 Augošu koku uzmērīšanas un tilpuma noteikšanas īpatnības. Veidskaitļi: to iedalījums un praktiskā pielietošana
8 Formas koeficienti: iedalījums, sakarības ar veidskaitļiem. Augošu koku tilpuma noteikšanas tabulas.
9 Augstumšķiras: jēdziens, noteikšana. Augstumšķiru masas tabulas.
10 Augošu koku tilpuma noteikšanas tuvinātās metodes, to precizitāte.
11 Mežaudžu taksācija. Mežaudzes izcelsme, vecums, vidējā koka caurmērs un augstums.
12 Mežaudžu taksācijas pazīmes: forma, bonitāte, biezība.
13 Parauglaukumi (pastāvīgie, īslaicīgie), to ierīkošana, uzmērīšana un dokumentācijas noformēšana.
14 Mežaudzes krājas noteikšanas metodes - precīzās un tuvinātās.
15 Mežaudzes šķērslaukuma noteikšanas vienkāršotie paņēmieni. 16 Mežaudzes krājas sortimentēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt izpildītiem visiem laboratorijas darbiem un ieskaitītiem 3 kontroldarbiem. Ieskaite.
Pamatliteratūra
1. Husch B., Beers T.W. Forest mensuration. Hoboken, N.J.: John Wiley, 2003. 443 p.
2. Forest Inventory: methodology and applications. Ed. by A. Kangas and M. Maltamo. Dordrecht: Springer, 2006. 364 p. 3. Skudra P. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Rīga: Zvaigzne, 1993. 259 261 lpp.
Papildliteratūra
1. Mežsaimnieka gadagrāmata, 1990. Rīga: Avots,1990. 303 lpp.
2. Norādījumi meža taksācijā. Salaspils: Valsts mežierīcības institūts, 1994. 41 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Meža Avīze. ISSN 1407 6187.
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā.