Kursa nosaukums Zinātniskās pētniecības pamati
Kursa kods MežZ3064
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža ekoloģija un mežkopība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 24
Laboratorijas darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 13/01/2015
Atbildīgā struktūrvienība Mežkopības katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mežzinātņu doktors, prof. (Emeritus) Andrejs Dreimanis

Kursa anotācija
Kursā studenti iegūst zināšanas par zinātnisko pētījumu organizāciju, zinātniska darba saturu un eksperimentālo datu iegūšanas metodēm. Studenti iegūst zināšanas par izmēģinājumu ierīkošanas pamatprincipiem, izmēģinājumu veidiem, to precizitāti. Apgūst izmēģinājumu shēmu sastādīšanu. Apgūst lauka darbu metodikas pamatus mežkopībā, meža selekcijā, medniecībā un meža kultūrās saistībā ar izmēģinājumu datu apstrādes metodēm.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas un izpratne par zinātnisko pētījumu metodikas pamatprincipiem.
• Prasmes sastādīt lauka izmēģinājumu shēmas. • Kompetence sadarbībā ar darba vadītāju iztrādāt bakalaura darba metodiku un ievākt nepieciešamos datus.
Kursa plāns
1 Zinātne un zinātniska pētniecība. Zināniskie gradi. Zinātnes loma sabiedrības attītībā un jaunu zināšanu uzkrāšānā.
2 Zinātniskās iestādes, zinātniskie grādi, zinātnieku sagatavošanas sistēma Latvijā
3 Zinātnisko darbu sistēmiskais raksturs. Zinātniskā darba etapi un struktūra.
4 Zinātniskā darba izstrāde un noformēšana.
5 1. kontroldarbs. Novērojumu un izmēģinājumu jēdzieni.Izmēģinājumu ierīkošanas pamatprincipi.
6 Izmēģinājumu precizitāti ietekmējošie faktori. Nejaušības princips datu ievakšanā.
7 Izmēģnājumu shēmu shēmu sastādīsana. Pilns faktoreksperiments. Randomizācijas principa izmantošana.
8 Randomizētie atkārtojumi.
9 Latīņu kvadrāta un taisnstūra izmēģinājumu shēmas.
10 Divkomplekta rezģu shēmas lielam variantu skaitam mežzinātnē
11 Pagaidu un pastāvīgie paraglaukumi. To ierīkošana un uzmērijumu veikšana.
12 2.kotroldarbs. Datorizētas izmēģinājumu datu apstrādes metodes un to pielietojums
13 Viendimensijas paraugkopas datu apstrāde un interpretācija.
14 Korelācijas un regresijas analīzes pielietojums.
15 Dispersijas analize datu apstrādē 16 3.kontroldarbs.Ieskaite.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jāapgūst iemaņas izmēģinājumu shēmu sastādīšanā, datu apstrādē un sekmīgi jāuzraksta studiju kursā paredzētie kontroldarbi.
Pamatliteratūra
1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centr, 2006. 364 lpp. 2. Maģistra darbu izstrādāšana un aizstāvēšana: metodiskie norādījumi. Sast. H. Tuherms, I. Liepa, A. Drēska, Z.Saliņš, V. Kozuliņš, U. Spulle. Jelgava: LLU, 2010. 26 lpp.
Papildliteratūra
1. Liepa I. Biometrija. Rīga: Zvaigzne, 1974. 336 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Mežzinātne. [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx
2. Baltic Forestry, ISSN 1392-1355 3. Zinātnes Vēstnesis, ISSN 1407-1479
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā.