Kursa nosaukums Mežsaimniecības darbu mehanizācija I
Kursa kods MežZ3046
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža darbi un tehnika
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 24
Laboratorijas darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 17/02/2015
Atbildīgā struktūrvienība Meža izmantošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, asoc. prof. Aleksandrs Saveļjevs
Inženierzinātņu maģistrs mežzinātnē, vieslekt. Māris Davidāns
Inženierzinātņu doktors, asoc. prof. (Emeritus) Ziedonis Sarmulis

Priekšzināšanas
MašZ4021, Tehniskā grafika
Mate1033, Matemātika II
Mate4016, Matemātika I
Kursa anotācija
Studiju kursā tiek apskatīta meža mašīnu uzbūve un galveno mehānismu darbības principi. Iegūtās zināšanas ļauj izprast spēka un jaudas pārneses principus mehānismos un aprēķināt to raksturojošos rādītājus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par mežizstrādē pielietojamo mašīnu uzbūvi un darbības principiem,
• prasmes veikt meža tehnikas vizuālo un tehnisko novērtējumu, agregatēšanas iespējas, • kompetence meža nozarē strādājošo konsultēšanā par mežizstrādes mašīnu pielietojamību konkrētajā cirsmu izstrādē.
Kursa plāns
1 Ievads.Mežsaimniecības darbu mehanizācijas meža mašīnu iedalījums.
2 Meža mašīnu raksturojošie lielumi, stabilitātes kontūri.
3 Iekšdedzes motori.
4 Motora mehānismi un sistēmas.
5 Transmisija.
6 Ritošā daļa, riepas, kāpurķēdes.
7 Uzkabes sistēmas. Hidromanipulatori.
8 Vadības kabīnes.
9 Mežizstrādes mašīnu darba iekārtas.
10 Kokmateriālu treilēšana, pievešana.
11 Mazgabarīta mežizstrādes tehnika.
12 Cirsmas satīrīšana.
13 Augsnes sagatavošana.
14 Stādīšana, sēšana.
15 Meža mašīnu programmatūra. 16 Darba uzdevuma ievadīšana harvestera sistēmā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lai saņemtu ieskaiti, jābūt sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem, nodotiem un sekmīgi aizstāvētiem praktiskajiem darbiem.
Pamatliteratūra
1. Kobcevs A. Lietišķā mehānika. Rīga, 2006.
2. Merkle D., Štraiders B., Toms M. Hidraulika. Rīga: Festo, 2000. 283 lpp.
3. Жуков А.B., Федоренчик A.C., Kopoбkин B.A., Бычек A.H. Лесные машины „Беларус”. Минск, 2001. 4. Uusitalo J. Introduction to forest operations and technology. Hameenlinna, 2010.
Papildliteratūra
1. Miķelsons Z., Pīrs V. Spēkratu konstrukcijas. Rīga: Jelgava: LLU, 2008. 199 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667 2. International Forest Industries. ISSN 1392-1355
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Mežinženieris" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.