Kursa nosaukums Meža mašīnmācība
Kursa kods MežZ2046
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža darbi un tehnika
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 05/01/2016
Atbildīgā struktūrvienība Meža izmantošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, asoc. prof. Aleksandrs Saveļjevs
Inženierzinātņu maģistrs mežzinātnē, vieslekt. Māris Davidāns
Inženierzinātņu doktors, asoc. prof. (Emeritus) Ziedonis Sarmulis

Priekšzināšanas
Fizi2013, Fizika
MašZ4021, Tehniskā grafika
Mate1033, Matemātika II
Mate4016, Matemātika I
Kursa anotācija
Kursa projektā tiek apskatīta meža mašīnu izvēle un principiālo mehānismu slodžu aprēķini. Iegūtās zināšanas ļauj izvēlēties meža mašīnas un vekt aprēķinus pielietotajai meža tehnikai.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas par mežizstrādē pielietojamo mašīnu slodžu aprēķiniem.
• Prasme veikt meža tehnikas vizuālo un tehnisko novērtējumu, agregatēšanas iespējas, • Kompetence meža nozarē strādājošo konsultēšanā par mežizstrādes mašīnu pielietojamību un aprēķiniem konkrētajā cirsmu izstrādē.
Kursa plāns
1 Gāšanas – sagarumošanas mašīnu izvēle atkarībā no mežizstrādes apstākļiem.
2 Pievešanas – treilēšanas mašīnu izvēle atkarībā no mežizstrādes apstākļiem.
3 Darba ražīguma aprēķins mežā pielietotai tehnikai.
4 Mežizstrādes mašīnu stabilitātes kritisko rādītāju noteikšana.
5 Spēka momentu aprēķins agregatējot transporta vienību ar hidromanipulatoru.
6 Meža piekabes slodžu aprēķins.
7 Vilces spēka aprēķins meža darbos.
8 Kokmateriālu kravu celšanas mehānisma statisko slodžu aprēķins.
9 Dinamisko slodžu vērtējums manipulējot ar apaļiem kokmateriāliem.
10 Trošu izvēle, izturības vērtējums uz stiepi.
11 Metāla stieņa izturības vērtējums uz spiedi meža darbos.
12 Zāģripas asu izturība uz vērpi un lieci, pārnesuma skriemeļu aprēķins.
13 Meža tehnikas dažādu elementu savienojuma remonta iespējas: neizjaucamie savienojumi.
14 Meža tehnikas dažādu elementu savienojuma remonta iespējas: izjaucamie savienojumi.
15 Skrūvju un rievsavienojuma izvēle. 16 Kursa projekta noformēšana un iesniegšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt pozitīvi novērtētam kursa projektam.
Pamatliteratūra
1. Kobcevs A. Lietišķā mehānika. Rīga, 2006. 2. Dobelis H. Tehniskā mehānika. Liepāja, 2007.
Papildliteratūra
1. Miķelsons Z., Pīrs V. Spēkratu konstrukcijas. Jelgava: LLU, 2008.199 lpp. 2. Saliņš Z. Mežizstrādes tehniskais progress. Rīga: Liesma, 1974.159 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Baltijas koks, ISSN 1407-6667 2. Meža Avīze, ISSN 1407-6187
Piezīmes
Kursa projekts iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Mežinženieris" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.