Kursa nosaukums Meža darbi un tehnika III
Kursa kods MežZ2044
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža darbi un tehnika
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Laboratorijas darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 05/01/2016
Atbildīgā struktūrvienība Meža izmantošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, asoc. prof. Aleksandrs Saveļjevs
Inženierzinātņu maģistrs mežzinātnē, vieslekt. Māris Davidāns
Inženierzinātņu doktors, asoc. prof. (Emeritus) Ziedonis Sarmulis

Priekšzināšanas
MežZ1015, Meža darbi un tehnika I
MežZ1016, Meža darbi un tehnika II
Kursa anotācija
Studiju kurss iepazīstina ar tehnoloģiju, mašīnām un citiem darba līdzekļiem, ko Latvijā un citur pasaulē izmanto meža atjaunošanai un kopšanai, enerģētiskās koksnes izejvielu sagatavošanai no mežizstrādes atliekām vai meža atjaunošanā, kopšanā un meža infrastruktūras objektu uzturēšanā iegūstamiem kociņiem vai koku daļām, kokmateriālu krautuvju operāciju izpildei, tostarp tajās iespējamas kokmateriālu pirmapstrādes veikšanai.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti iegūst:
• Zināšanas, lai pazītu un varētu izskaidrot tehnoloģiju un tai atbilstošos darba līdzekļus meža atjaunošanai un kopšanai, enerģētiskās koksnes izejvielu sagatavošanai, kokmateriālu pirmapstrādei un krautuvju darbiem;
• Prasmi analizēt tehnoloģijas norisi un aprēķināt raksturojošus rādītājus noteiktos apstākļos izpildāmos meža atjaunošanas, kopšanas, enerģētiskās koksnes izejvielu sagatavošanas, kokmateriālu pirmapstrādes un krautuvju darbos; • Kompetenci, lai spētu pamatot tehnoloģiskā varianta ieviešanas priekšlikumus īstenošanai konkrētos apstākļos, kur jāveic meža atjaunošanas, kopšanas, enerģētiskās koksnes izejvielu sagatavošanas, kokmateriālu pirmapstrādes vai krautuvju darbi.
Kursa plāns
1 Augsnes sagatavošanas tehnoloģija un mašīnas meža atjaunošanai.
2 Tehnoloģija un mašīnas meža dabiskās atjaunošanās veicināšanai.
3 Tehnoloģija un mašīnas meža sēšanai un stādīšanai.
4 Meža sējumu un stādījumu agrotehniskās kopšanas tehnoloģija.
5 Tehnoloģija un darba līdzekļi jaunaudžu kopšanai.
6 Tehnoloģija un darba līdzekļi jaunaudžu apsardzībai un aizsardzībai.
7 Augošu koku atzarošanas tehnoloģija un darba līdzekļi.
8 Tehnoloģiskie varianti enerģētiskās koksnes izejvielu sagatavošanai.
9 Tehnoloģija enerģētiskās koksnes sagatavošanai no mežizstrādes atliekām.
10 Tehnoloģija enerģētiskās koksnes sagatavošanai no tievkokiem.
11 Tehnoloģija enerģētiskās koksnes sagatavošanai plantācijās.
12 Mašīnas enerģētiskās koksnes sagatavošanai.
13 Kokmateriālu krautuvju veidi un raksturojošie rādītāji.
14 Pamatdarbi un palīgdarbi kokmateriālu krautuvēs.
15 Kokmateriālu krautuvju tehnoloģiskaisplānojums un tehniskais aprīkojums. 16 Mašīnas un tehnoloģija kokmateriālu krautuvju funkcionālajos iecirkņos.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt nokārtotām praktisko un laboratorijas darbu atskaitēm.
Pamatliteratūra
1. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp.
4. Vasiļevskis A. Vispārīgas ziņas par kokmateriālu pirmapstrādes ražotni: lekcija. Jelgava, LLU, 2002. 36 lpp.
2. Saliņš Z. Mežizstrādes tehnoloģija. Jelgava. 1997. 78 lpp. 3. Sarmulis Z. Cirsmu tehnoloģiskais plānojums mežizstrādē. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 2006. 45 lpp.
Papildliteratūra
1. Uusitalo J. Introduction to Forest Operations and Technology. JVP Forest Systems, 2010. 287 p.
2. Жуков А.В., Федоренчик А.С., Коробкин В.А., Бычок А.Н. Лесные машины. Минск: БГТУ, 2001. 149 c. 3. Pēšons P.Ē. Mežizstrādes darbi komandā. 1. un 2.daļa. Tulkojums Staņa K. CO Print EU. 2012.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze. ISSN 1407-6187 3. SkogForsk Results. ISSN 1103-6222
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmas "Mežinženieris" pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.