Excel
Kursa nosaukums Meža atjaunošana un selekcija
Kursa kods MežZ2042
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža ekoloģija un mežkopība
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 40
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 17/02/2015
Atbildīgā struktūrvienība Mežkopības katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. silv., asoc. prof. Āris Jansons

Kursa anotācija
Kurss ietver platības un augsnes sagatavošanas tehnoloģiju un tehnikas analīzi, atjaunošanas veidu, to pielietošanas kritēriju analīzi kontekstā ar izvirzīto meža atjaunošanas mērķi. Analizēta koku sugu mistrojuma, kultūru biezuma un stādāmateriāla ģenētiskās un fizioloģiskās kvalitātes ietekme uz atjaunošanas sekmēm, ietverto arī pamatinformāciju par meža selekciju un tās rezultātiem. Izklāstīti nozīmīgākie paņēmieni kultūru aizsardzībā pret biotiskiem un abiotiskiem faktoriem un kopšanā, iespējas nodrošināt augstu oglekļa piesaisti un veicināt audžu adaptācijas spējas, noturību.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studiju kursa ietveros studenti iegūst zināšanas par nozīmīgākajiem meža atjaunošanas un apmežošanas aspektiem, pielietojamo tehniku un tehnoloģijām, kā arī meža selekcijas pamatus. Kursu beidzot studenti ir kompetenti pamatoti izvēlēties dažādām situācijām piemērotāko meža atjaunošanas veidu, sugu sastāvu, stādmateriāla veidu, biezumu, agrotehnisko kopšanas režīmu, prot novērtēt stādmateriāla un kultūru aizsardzības pasākumu izpildes kvalitāti. Studenti prot raksturot selekcionēta stādmateriāla izmantošanas nozīmi, meža atjaunošanas saikni ar oglekļa piesaisti meža ekosistēmā un mežaudžu adaptācijas potenciālu.
Kursa plāns
1 Meža atjaunošanas veidi, to pielietošanas nosacījumi, izplatība
2 Koku sugas un to mistrojums: izvēle, pamatojums, izveides paņēmieni, tipi
3 Jaunaudžu biezums: izvēle, ietekmējošie faktori, izveides paņēmieni
4 Platības un augsnes sagatavošana jaunaudžu ierīkošanai
5 Jaunaudžu ierīkošanas metodes, to izvēles pamatojums
6 Meža selekcijas pamatprincipi, reuzltāti un to pielietojums praksē
7 Meža sēšana: pielietojamība, augsnes apstrādes veidi, tehnika
8 Meža stādīšana: nosacījumi, augsnes apstrādes veidi, pielietojamā tehnika. Stādīšanas sezona un veidi
9 Dabiskās atjaunošanas veicināšana: pamatojums, metodes
10 Stādāmais materiāls: ģenētiskā un fizioloģiskā kvalitāte, veidi, sagatavošana stādīšanai.
11 Jaunaudžu aizsardzība pret abiotisko un biotisko faktoru ietekmi
12 Agrotehniskā un jaunaudžu kopšana: pamatojums, metodes, tehnika
13 Meža atjaunošanas loma meža oglekļa bilancē
14 Lauksaimniecības zemju apmežošana, plantāciju ierīkošana
15 Klimata izmaiņu potenciālā negatīvā ietekme uz meža kultūrām: abiotiskie un biotiskie faktori 16 Meža kultūru adaptācijas vecināšanas iespējas. Introdukcija
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi. Rakstisks eksāmens.
Pamatliteratūra
1. Baumanis I., Jansons Ā., Neimane U. Priede: selekcija, ģenētika un sēklkopība Latvijā. Daugavpils: Saule, 2014. 325 lpp.
2. Zālītis P., Jansons J. Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu struktūra. Rīga: LVMI "Silava" :Et cetera,2009. 80 lpp.
3. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava" :Et cetera, 2006. 220 lpp. 4. Mangalis I. Meža kultūras. Rīga: etcetera, 2004. 455 lpp.
Papildliteratūra
1. Ošlejs J. Ceļvedis Latvijas privāto mežu īpašniekiem. Rīga: etcetera, 2005. 213 lpp.
2. Seppälä R., Buck A., Katila P. Adaptation of Forests and People to Climate Change. A Global Assessment Report. 2009. [tiešsaiste]. Helsinki. IUFRO World Series Volume 22. 224 p. ISBN 978-3-901347-80-1. [skatīts 16.04.2015.] Pieejams: www.iufro.org/download/file/4485/4496/Full_Report_pdf/ 3. A/S LVM pasūtīto zinātnisko pētījumu atskaites (no 2004. gada), Lejuplādējamas: http://www.lvm.lv
Periodika un citi informācijas avoti
1. Mežzinātne. ISSN 1407-270X
2. BalticForestry. ISSN 1392-1355 3. Scandinavian Journalof Forest Research. ISSN 0282-7581
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības balkalaura studiju programmas Mežinženieris obligātajā daļā pilna un nepilna laika studentiem.