Excel
Kursa nosaukums Ainavu veidošana
Kursa kods MežZ2041
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža ekoloģija un mežkopība
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 17/02/2015
Atbildīgā struktūrvienība Mežkopības katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. silv., doc. Ilze Jankovska

Kursa anotācija
Kursa darba uzdevums ir iegūt praktiskas iemaņas apmežošanas un mežmalas projektēšanā, veikt taku projektēšanu dažādām interešu grupām esošajā meža ainavā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas: pielietot ainavu kompozīcijas elementus mežmalas plānošanā, grafiski attēlot to, definēt apmežojuma un takas izveides mērķus.
• Prasmes: izvēlēties piemērotus risinājumus apmežojumam un mežmalas ainavai, sastādīt izmaksu tāmi un izmantoto augu sugu sarakstu. • Kompetence: pamatot apmežojuma un mežmalas ainavas dizaina izvēli, rast sasaisti starp esošo meža ainavu un taku plānošanu, atkarībā no mērķauditorijas
Kursa plāns
1 Apmežojuma projektēšanai nepieciešamie izejmateriāli. Plānu mērogu izvēle un elementu grafisks atainojums
2 Apmežojamās teritorijas izvēle un attēlojums plānā
3 Pieejamās informācijas analīze pēc taksācijas aprakstiem
4 Apmežojuma mērķu formulēšana.
5 Koku sugu izvēle. Nepieciešamā stādmateriāla daudzuma un izmaksu aprēķins
6 Pieejamās informācijas novērtējums mežmalas projektēšanai. Koku un krūmu sugu izvēle
7 Projektētās mežaudzes un mežmalas attēlojums plānā, izmantojot grafiskus paņēmienus
8 Mežmalai nepieciešamā stādmateriāla daudzuma un izmaksu aprēķins
9 Skices izveidošana projektētās mežaudzes un mežmalas vizualizācijai
10 Projektētās mežaudzes un mežmalas vizualizācija dažādās sezonās
11 Dotās teritorijas rekreācijas potenciāla novērtējums, izmantojot pieejamo informāciju
12 Dotās teritorijas piemērotības rekreācijai analīze
13 Takas maršruta izvēle
14 Takas maršruta attēlošana plānā, izmantojot dotās teritorijas priekšrocības rekreācijas plānošanai
15 Takas apskates objektu un sniedzamās informācijas plānošana 16 Takas labiekārtojumam veicamo darbu un izmantoto materiālu daudzuma aprēķini
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kursa darba izstrādāšana atbilstoši noteiktajām prasībām un tā aizstāvēšana. Ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Bels S. Nikodemus O. Rokas grāmata meža ainavas plānošanai un dizainam. Rīga: Valsts Meža dienests, 2000. 76 lpp.
2. Melluma A., Lūkins M. Lauksaimniecības zemju apmežošana. Latvijas Vides aizsardzības fonds, meža īpašnieku konsultatīvais centrs; 30 lpp. 3. Izprast, lai iemīlētu: vides gidu rokasgrāmata. Sagat. Bērnu Vides skola; red. I. Liepiņa. Rīga: Bērnu Vides skola, 2002. 80 lpp.
Papildliteratūra
1. Emsis I., Tuktēns J. Atpūtas mežu labiekārtošana un atveseļošana. Rīga: Lat ZTIZPI, 1988. 64 lpp. 2. Robinson N. The Planting Design Handbook. Ashgate Publishing Company, 2004 Ir LLU FB datubāzē eBook Collection (EBSCOhost). Pieejams: http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=269792&site=eds-live&scope=site
Piezīmes
Kursa darbs paredzēts akadēmiskās studiju programmas "Mežzinātne".