Excel
Kursa nosaukums Meža tehnoloģijas
Kursa kods MežZ2036
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža darbi un tehnika
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 17/02/2015
Atbildīgā struktūrvienība Meža izmantošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., asoc. prof. Aleksandrs Saveļjevs
Dr. sc. ing., asoc. prof. (Emeritus) Ziedonis Sarmulis

Priekšzināšanas
MašZ4021, Tehniskā grafika
Mate1033, Matemātika II
Mate4016, Matemātika I
MežZ2045, Mežsaimniecības darbu mehanizācija II
MežZ3046, Mežsaimniecības darbu mehanizācija I
Kursa anotācija
Studiju kurss paredzēts iemaņu un teorētisko zināšanu pielietošanas spēju izvēlēties mašīnas un nehānismus meža apsaimniekošanai. Iemaņu apgūšanai cirsmu izstrādes tehnoloģijas izvēlē vairākos atšķirīgos variantos strādnieku un mašīnu skaita pamatošanā, palīgdarbu apjoma novērtēšanā. Kursa apguves laikā studenti sagatavo cirsmas tehnoloģisko plānojumu un cirsmas izstrādes kalendāro plānu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Studenti iegūst detalizētākas zināšanas par meža darbu tehnoloģiju un mašīnām saistībā ar konkrētiem apstākļiem.
• Tiek iegūta prasme noteikt nepieciešamo strādnieku skaitu, sagatavot tehnoloģisko plānojumu cirsmai un izstrādes kalendāro plānu. • Sasniegtā kompetence ir pietiekama praktisku mežizstrādes uzdevumu risināšanai ražošanā.
Kursa plāns
1 Meža darbu izvēle tehnoloģiska satura kursa projekta izstrādei.
2. Vispārējs pašreizējā stāvokļa raksturojums kursa projektam izvēlētajā meža darbu veidā.
3. Kursa projekta tematam atbilstoša objekta izvēle dabā.
4. Projekta konkrētā mērķa formulējums un tā sasniegšanu nodrošinošie galvenie uzdevumi.
5. Dabā pastāvošā objekta vispārējs raksturojums.
6. Metodisks pamatojums projekta uzdevumu izpildei nepieciešamo lauka datu ievākšanai.
7. Projekta uzdevumu izpildei nepieciešamo lauka datu ievākšana dotajos apstākļos.
8. Ievākto lauka datu raksturojums.
9. Metodiskais pamatojums datu kamerālai apstrādei.
10. Kursa projekta uzdevumu izpildes faktiskā norise.
11. Kursa projekta izstrādē iegūto rezultātu kvalitāte.
12. Projekta rezultātu atbilstība līdz šim zināmajai informācijai par doto meža darbu veidu.
13. Projekta mērķa sasniegšanas un galveno uzdevumu izpildes novērtējums.
14. Secinājumu un priekšlikumu sagatavošana.
15. Kursa projekta sagatavošana iesniegšanai. 16. Kursa projekta iesniegšana un aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kursa projektam jābūt izstrādātam pilnā apmērā, noformētam atbilstoši LLU pastāvošajām prasībām, aizstāvētam un novērtētam ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Meža tipoloģija. I. Liepa u.c. Jelgava: Studentu biedrība Šalkone, 2014. 118 lpp.
2. Sarmulis Z. Meža darbi un tehnika: Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādei. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 2010. 26 lpp.
3. Sarmulis Z. Cirsmu tehnoloģiskais plānojums mežizstrādē. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 2006. 45 lpp. 4. Drēska A. Kokmateriālu sagatavošana ar harvesteru: metodiski norādījumi. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 2006. 40 lpp.
Papildliteratūra
1. Uusitalo J. Introduction to Forest Operations and Technology. JVP Forest Systems, 2010. 287 p.
2. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp. 3. Жуков А.В., Федоренчик А.С., Коробкин В.А., Бычок А.Н. Лесные машины. Минск: БГТУ, 2001. 149 c.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze, ISSN 1407-6187 3. SkogForsk Results, ISSN 1103-6222
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmas "Mežinženieris" pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.