Excel
Kursa nosaukums Meža darbi un tehnika II
Kursa kods MežZ1016
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža darbi un tehnika
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Laboratorijas darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 05/01/2016
Atbildīgā struktūrvienība Meža izmantošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., asoc. prof. Aleksandrs Saveļjevs
Mg. sc. ing., vieslekt. Māris Davidāns
Dr. sc. ing., asoc. prof. (Emeritus) Ziedonis Sarmulis

Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kurss iepazīstina ar mežizstrādes tehnoloģiju, mašīnām un citiem darba līdzekļiem, ko izmanto koku gāšanai, kokmateriālu atzarošanai, sagarumošanai un piegādei līdz transporta ceļam. Galvenais izzināšanas objekts ir tehnoloģisko operāciju mērķis, struktūra, kvalitātes prasības, norise un iegūto rezultātu vērtēšana. Kursu noslēdz temats par cirsmu izstrādes tehnoloģisko plānojumu un tā atšķirībām atkarībā no ietekmējošiem apstākļiem.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti iegūst:
Zināšanas lai pazītu un varētu izskaidrot tehnoloģiju un tai atbilstošos darba līdzekļus koku gāšanā, kokmateriālu atzarošanā un sagarumošanā, piegādē līdz transporta ceļam; izprastu un varētu izskaidrot cirsmu izstrādes tehnoloģisko plānojumu;
Prasmi analizēt mežizstrādes operāciju tehnoloģisko norisi un aprēķinātu raksturojošus rādītājus noteiktos darba izpildes apstākļos; pārbaudīt tehnoloģiskā plānojuma piemērotību izmantošanai noteiktos mežizstrādes izpildes apstākļos; Kompetenci, lai spētu pamatot priekšlikumus mežizstrādes operāciju tehnoloģiskās norises vai iegūstamo rezultātu uzlabošanai; varētu pamatot patstāvīgi sagatavota cirsmas izstrādes tehnoloģiskā plānojuma ieviešanas lietderīgumu.
Kursa plāns
1 Mežizstrādes tehnoloģijas mērķis, procesa struktūra, vispārējs raksturojums.
2 Mežizstrādi ietekmējošie apstākļi, to iedarbības raksturs.
3 Rādītāji mežizstrādes procesa un tā sastāvdaļu raksturošanai.
4 Koksnes griešana kā tehnoloģiska darbība mežizstrādes procesā.
5 Koku gāšanas mērķis, tehnoloģiskās kvalitātes prasības, darba līdzekļi.
6 Koku gāšanas operācijas tehnoloģiskā norise un rezultātu vērtēšana.
7 Kokmateriālu atzarošanas mērķis, tehnoloģiskās kvalitātes prasības, darba līdzekļi.
8 Atzarošanas operācijas tehnoloģiskā norise un rezultātu vērtēšana.
9 Kokmateriālu sagarumošanas mērķis, kvalitātes prasības, darba līdzekļi.
10 Kokmateriālu sagarumošana ar hārvesteru.
11 Kokmateriālu pirmējā transporta mērķis, kvalitātes prasības, darba līdzekļi.tehnoloģija.
12 Kokmateriālu pirmējā transporta tehnoloģiskā norise, izmantojot traktorus.
13 Pievešanas ceļu plānojums, sagatavošanas prasības un raksturojošie rādītāji.
14 Pirmējā transporta trošu sistēmas un kokmateriālu pārvietošana pa gaisu.
15 Cirsmas izstrādes tehnoloģiskā plānojuma mērķis, uzdevumi un saturs. 16 Slejas izstrādes tehnoloģiskās shēmas dažādos cirsmu raksturojošos apstākļos.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāti visi laboratorijas darbi (25% no kopējā vērtējuma), nokārtots kontroldarbs (75% no kopējā vērtējuma). Sekmīgu galīgo vērtējumu var saņemt automātiski, ja nokārtoti visi laboratorijas un praktiskie darbi, kontroldarba novērtējums nav zemāks kā 7 ("labi").
Pamatliteratūra
1. Sarmulis Z., Saveļjevs A. Meža darbi un tehnoloģijas. Mācību līdzeklis. 2015. 175 lpp.
2. Drēska A. Kokmateriālu sagatavošana ar hārvesteru: metodiski norādījumi. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 2006. 40 lpp.
3.Rokasgrāmata mežizstrādes operatoriem un kokvedēju vadītājiem. AS Latvijas valsts meži. 2012. 46 lpp. 4.Kopšanas ciršu rokasgrāmata. AS Latvijas valsts meži. 2008. 108 lpp.
Papildliteratūra
1. Harvesteru kalibrēšanas un kontrolmērījumu vadlīnijas. AS Latvijas valsts meži. 2010. 16 lpp.
2.Pēšons P.Ē. Mežizstrādes darbi komandā. 1. daļa. Tulkojums Staņa K. CO Print EU. 2012. 253 lpp. 3. Pēšons P.Ē. Mežizstrādes darbi komandā. 2. daļa. Tulkojums Staņa K. CO Print EU. 2012. 337 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze, ISSN 1407-6187 3. SkogForsk Results, ISSN 1103-6222
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmas "Mežinženieris" 2.kursa 3.semestrī pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.