Kursa nosaukums Meža darbi un tehnika I
Kursa kods MežZ1015
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža darbi un tehnika
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 17/02/2015
Atbildīgā struktūrvienība Meža izmantošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, asoc. prof. Aleksandrs Saveļjevs
inženierzinātņu maģistrs, lekt. Pēteris Kaļeiņikovs
Inženierzinātņu doktors, asoc. prof. (Emeritus) Ziedonis Sarmulis

Kursa anotācija
Studiju kurss sniedz nepieciešamās zināšanas meža darbos, kur izmanto motorinstrumentus. Tas veido teorētisko pamatu gan praktiskās apmācības uzsākšanu, pareizu lēmumu pieņemšanu ražošanas apstākļos kokmateriālu sagatavošanā cirsmās un meža jaunaudžu kopšanā. Sniedz nepieciešamās zināšanas motorinstrumentu pareizai un drošai lietošanai un uzturēšanai tehniskā kārtībā. Galvenā uzmanība tiek pievērsta operāciju tehnoloģijai.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc studiju kursa studentiem būs:
• Zināšanas par meža darbos lietojamo motorinstrumentu uzbūvi, to darbību un traucējumu novēršanu,
• Prasmes izvēlēties piemērotus motorinstrumentus dažādiem mežsaimnieciskiem un mežizstrādes darbiem, • Kompetence lietot dažādu darbu izpildes tehnoloģijas.
Kursa plāns
1 Motorinstrumenti meža darbos, vispārēja nozīme, vadība un drošības noteikumi.
2 Motora galveno mehānismu un sistēmu uzbūve, darbība, traucējumi, to novēršana.
3 Spēka pārvada uzbūve, darbība, traucējumi, to novēršana. Zāģēšanas aparāta ekspluatācija.
4 Zāģa ķēdes asināšana, eļļošana, spriegošana. Citu griezējinstrumentu uzturēšana.
5 Startera, vadības un drošības ierīču uzturēšana darba kārtībā.
6 Krūmgriežu griezējinstrumentti, uzkabe, dažādi pievienojamie instrumenti, kurus izmanto meža darbos.
7 Koku nozāģēšanas tehnika un rekomendējamie paņēmieni. Bīstamu koku gāšana.
8 Stumbru atzarošanas tehnoloģija, pareizi atzarošanas paņēmieni.
9 Stumbru sagarumošanas tehnoloģija. Pareizi darba paņēmieni.
10 Koku gāšanas, atzarošanas, sagarumošanas un nokraušanas kompleksā tehnoloģija, joslas un paliktņa metodes.
11 Darba organizācija cirsmu izstrādē ar benzīna motorzāģiem galvenajās un starpcirtēs.
12 Cirsmas tehnoloģiskais plānojums, strādājot ar benzīna motorzāģiem
13 Darba tehnoloģija un darba vietas plānojums, strādājot ar krūmgriežiem.
14 Darba drošības noteikumi koku gāšanā, atzarošanā un sagarumošanā.
15 Īpaši noteikumi vējgāžu, vējlaužu, sanitāro ciršu un zemnieku saimniecību mežu izstrādē 16 Pasākumi apkārtējās vides aizsardzībai, strādājot ar benzīna motorzāģiem.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi izpildīti visi laboratorijas darbi (40% no kopējā vērtējuma) un nokārtota ieskaite (60% no kopējā vērtējuma).
Pamatliteratūra
1. Motorzāģis - lietošana un apkope. Zviedrijas nacionālā mežsaimniecības pārvalde, 1997. 65 lpp.
2. Līpiņš L. Stumbru racionāla sagarumošana. Rīga: LLU Meža izmantošanas kat., Liesma, 1999. 75 lpp. 3. Saliņš Z. Mežizstrādes tehnoloģija. Jelgava : LLU Meža ekspluatācijas kat., 1997. 80 lpp.
Papildliteratūra
1. Benzīna motorinstrumentu lietošanas instrukcijas. 2. Benzīna motorzāģus un motorinstrumentu ražojošo (tirgojošo) firmu prospekti.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667 2. International Forest Industries. ISSN 978-989-643-016-00
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programas "Mežinženieris" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.