Excel
Kursa nosaukums Meža dzīvnieku bioloģija
Kursa kods MežZ1007
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža ekoloģija un mežkopība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 08/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Mežkopības katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. silv., prof. (Emeritus) Andrejs Dreimanis

Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas par medījamiem putnu un zīdītāju morfoloģiju, bioloģiju un ekoloģiju, ietekmi uz ekosistēmām, dzīves periodiskajām parādībām. Apgūst nozīmīgākās putnu un zīdītāju kārtas saistībā ar meža un tām pieguļošajām platībām, derīguma un kaitīguma jēdzienus, dzīvnieku nozīmi dabā un medību saimniecībā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs: Zināšanas par meža dzīvnieku sugām, bioloģiju un ekoloģiju; Prasmes noteikt (atpazīt) biežāk sastopamos meža zīdītājus un putnus; Kompetence novērtēt meža dzīvnieku vietu un nozīmi meža ekosistēmā.
Kursa plāns
1 Putni un zīdītāji dabiskajās ekosistēmās, to faunas daudzveidība, sastopamība un nozīmīgums.
2 Dzīvnieku ietekme uz ekosistēmām un to atsevišķiem komponentiem.
3 Dzīvnieku derīguma un kaitīguma jēdzieni.
4 Putnu dzīves periodiskās parādības.
5 Zīdītāju dzīves periodiskās parādības.
6 Putnu un zīdītāju morfoloģiskās un anatomiskās īpatnības, ķermeņa pielāgojumi videi.
7 Putnu klases raksturojums. Vistveidīgie un baložveidīgie putni.
8 Dūkurveidīgie, tārtiņveidīgie un stārķveidīgie putni.
9 Zosveidīgie putni.
10 Piekūnveidīgie, pūčveidīgie, dzeņveidīgie, lēļveidīgie un zaļvārnveidīgie putni.
11 Zvirbuļveidīgie putni.
12 Zīdītāju klases sistemātika, ķermeņa sega, zobu sastats, piemērošanās vides apstākļiem..
13 Kukaiņēdāju, sikspārņu un zaķveidīgo kārtas.
14 Grauzēju kārta.
15 Plēsēju kārta, tās raksturojums un nozīme. 16 Pārnadžu kārta: alnis, staltbriedis, stirna un meža cūka.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Semestra laikā jāapgūst un jāatbild programmā ietvertās putnu sugas. Semestra laikā sekmīgi jāuzraksta 2 kontroldarbi. Studenti kārto rakstisku eksāmenu. Kopēja studiju kursa vērtējumā laboratorijas darbu un kontroldarbu atzīmju īpatsvars ir 0,3, bet eksāmena dienas atzīmes īpatsvars ir 0,7.
Pamatliteratūra
1. Dreimanis A. Putnu kārtu apskats. Jelgava: LLU, 1999. 43 lpp. 2. Dreimanis A. Putnu morfoloģiskās pazīmes. Jelgava: LLU Mežkopības katedra, 2002. 28 lpp.
Papildliteratūra
1. Dreimanis A. Dzīvnieku ietekme uz ekosistēmām un tās vērtējums. Jelgava: LLU Mežkopības katedra, 2002. 11 lpp.
2. Dreimanis A. Putnu dzīves sezonālās parādības un ekoloģiskā piemērošanās. Jelgava: LLU, 2002. 16 lpp. 3. Naumovs N., Kartašovs N. Mugurkaulnieku zooloģija. Rīga: Zvaigzne, 1990. 528 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Rakstu krājums: Mežzinātne. [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx Ir LLU FB 2. Medības. Makšķerēšana. Daba. ISSN 1407-0537.
Piezīmes
Kurss iekļauts Mežzinātnes akadēmiskās studiju programmas obligātajā daļā.