Excel
Kursa nosaukums Matemātiskā statistika
Kursa kods Mate2006
Zinātnes nozare Matemātika
Zinātnes apakšnozare Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 04/09/2019
Atbildīgā struktūrvienība Vadības sistēmu katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc.ing., doc. Laima Bērziņa

Kursa anotācija
Studiju kurss iepazīstina studentus ar matemātiskās statistikas pamatiem, akcentējot to nozīmi studijās un pielietojumu patstāvīgos pētījumos. Studenti iegūst izpratni par statistisko metožu nozīmi precīzu spriedumu un loģisku secinājumu ieguvei daudzveidīgu procesu izzināšanas gaitā. Studenti apgūst matemātiskās statistikas metožu iedalījumu, izvēles nosacījumus, kā arī pielietojumu pazīmju vidējo vērtību salīdzināšanai un saistības analīzei.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Apgūstot studiju kursu, studentam būs: zināšanas un izpratne par pētāmo pazīmju klasifikāciju, pamatmetodēm to apstrādei, matemātiskās statistikas metožu izvēles pamatprincipiem saskaņā ar izvirzītajiem pētījuma uzdevumiem (laboratorijas darbi); prasmes pielietot matemātiskās statistikas metodes kursa darbos un projektos, diplomprojekta izstrādē un citos profesionālos pētījumos (laboratorijas darbi, kontroldarbi); kompetence analizēt, sistematizēt datu apstrādes rezultātus un izmantot tos mērniecības, kadastra, nekustamā īpašuma vērtēšanas un projektēšanas darbu izpildē (patstāvīgais darbs).
Kursa plāns
1. Matemātiskās statistikas priekšmets. Galvenie jēdzieni. Pazīmju klasifikācija.
2. Pazīmju variācijas rindas veidošana un grafiska attēlošana.
3. Empīrisko novērojumu statistiskie raksturotāji – aprakstošā statistika.
4. Paraugkopu izkliedes rādītāji un izlases reprezentācijas rādītāji.
5. Ģenerālās kopas parametru vērtēšana. Statistiskās hipotēzes, to pārbaude. Statistisko testu iedalījums.
6. 1. kontroldarbs.
7. Gadījuma lielumu sadalījumi. Normālā sadalījuma likums.
8. Hipotēze par divu atkarīgu izlašu vidējiem – t-tests.
9. Hipotēze par divu neatkarīgu izlašu vidējiem – t-tests. Hipotēze par divu izlašu dispersiju starpību – F-tests.
10. 2. kontroldarbs.
11. Pazīmju saistības analīze. Korelācijas koeficienti.
12. Viena faktora lineārās regresijas analīze.
13. Nelineārās regresijas pamati.
14. χ2 kritērijs kā statistiskās neatkarības tests.
15. Neparametriskā statistika. 16. 3. kontroldarbs.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite ar atzīmi. 3 kontroldarbi un patstāvīgais darbs.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Semestra laikā studentam jāizpilda patstāvīgs darbs. Darbs jānoformē rakstiskā veidā un jāiesniedz elektroniski e-studiju vietnē.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no semestra darba kumulatīvā vērtējuma: 3 kontroldarbu kopvērtējums maksimāli 90 punkti; patstāvīgā darba kopvērtējums maksimāli 10 punkti. 10 punkti veido ieskaites atzīmes 1 balli.
Pamatliteratūra
1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību Centrs, 2006. 362 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel. Rīga: Datorzinību Centrs, 2003. 349 lpp.
3. Smotrovs J. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. II Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 4. Grīnglazs L., Kopitovs J. Matemātiskā statistika: ar datoru lietojuma paraugiem uzdevumu risināšanai. Rīga: Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 2003.
Papildliteratūra
1. Krastiņš O. Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp. 2. Krastiņš O. Statistika un ekonometrija. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 1998. 435 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.csb.gov.lv
Piezīmes
VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Zemes ierīcība un mērniecība”