Kursa nosaukums Tehniskā grafika II
Kursa kods MašZ4014
Zinātnes nozare Mašīnbūve un mehānika
Zinātnes apakšnozare Mašīnu projektēšana
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Laboratorijas darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 19/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Mehānikas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds, asoc. prof. Olafs Vronskis
Inženierzinātņu maģistrs lauksaimniecības inženierzinātnē, lekt. Mareks Šmits

Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir veidot un attīstīt ģeometrisko loģiku, telpisko domāšanu un iztēli par tiem priekšmetiem un jēdzieniem, kuri veido kursa saturu. Apgūt grafisko metodi - pamatmetodi. Iemācīt izgatavot un lasīt rasējumus, kuri ir starptautiska grafiska valoda un radošās domas izteiksmes līdzeklis. Sekmēt standartu (LVS, ISO, u.c.) izmantošanu tehniskās dokumentācijas noformēšanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
•Zināšanas - saprot projicēšanas metodes un pārzina nošķeltu ģeometrisku virsmu un to pilnas virsmas izklājumu konstruēšanu. Zina metrisku un pozicionālu uzdevumu risināšanas metodes.
Zināšanu līmeni nosaka vērtējot grafisko darbu risinājuma teorētisko pamatojumu.
•Prasmes - prot izvēlēties grafisku uzdevumu risināšanai nepieciešamās metodes un veikt tehniskās dokumentācijas grafisko noformēšanu. Praktiskajos uzdevumos prot izmantot palīgplaknes dažādu projekciju konstruēšanā.
Prasmju līmeni nosaka vērtējot grafisko darbu izpildījuma kvalitāti.
•Kompetence – spēja izmantot iegūtās profesionālās tēlotājas ģeometrijas zināšanas un rasēšanas prasmes praktiskā darbā un studijās, kā arī radošās domas īstenošanai. Kompetences līmeni nosaka vērtējot 2 auditorijas kontroldarbus un 2 patstāvīgos darbus.
Kursa plāns
1.Līniju veidošana un rediģēšana.
2.Figūru veidošana un rediģēšana.
3.Slāņu definēšana un lietošana.
4.Tekstveida informācijas izmantošana rasējumos.
5.Izmēru formatēšana un izmantošana rasējumos. Salaidumu konstruēšana.
6.Kontroldarbs.
7.Detaļas kompleksā rasējuma konstruēšana.
8.Izometriskā skata veidošana, izmantojot komplekso rasējumu.
9.Skatu konstruēšana, izmantojot objektu piesaistes izsekošanu. Izmēru attēlošanas īpatnības izometriskajā skatā.
10.Kontroldarbs.
11.Vienkāršu griezumu veidošana kompleksajā rasējumā.
12.Izmēru attēlošana detaļu griezumos. Ceturtdaļgriezumu veidošana izometriskajā skatā.
13.Kontroldarbs.
14.3D kopsalikuma detaļu veidošana.
15.3D kopsalikuma modeļa veidošana. 3D kopsalikuma rasējuma veidošana. 16.Kontroldarbs.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jāizstrādā un teorētiski jāpamato 4 grafiskie darbi un sekmīgi jāuzraksta 4 kontroldarbi un noslēguma ieskaites darbs.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Laboratorijas darbos iesāktie grafiskie darbi jāpabeidz patstāvīgi, atbilstoši laboratorijas darbos norādītajiem nosacījumiem. Grafisko darbu teorētiskais pamatojums jāveic pēc to izstrādes, laboratorijas darbu laikā.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
•Zināšanu līmeni nosaka pēc:
terminu zināšanas, definīciju izskaidrošanas, paņēmienu zināšanas, likumsakarību izpratnes.
•Prasmju līmeni nosaka pēc:
grafiskajām pamatprasmēm (ISO standartu ievērošana), prasmi operēt ar zināšanām, prasmi analizēt un prognozēt un radošas darbības prasmi
•Kompetences līmeni nosaka pēc:
Kontroldarbu izstrādes bez palīglīdzekļiem, izmantojot tikai grafiskā darba izpildei nepieciešamos instrumentus. Patstāvīgo darbu izstrādāti bez mācībspēka palīdzības. Zināšanu, prasmju un kompetences līmenis tiek noteikts izmantojot summatīvo vērtēšanu.
Pamatliteratūra
1. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika: mācību grāmata. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: RaKa, 2004. 256 lpp.
2. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 416 lpp.
3. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 266 lpp. 4. Auzukalns J., Dobelis M., Fjodorova G., u.c. Inženiergrafika: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2008. 212 lpp.
Papildliteratūra
1. Aumale M. Tehniskā grafika: kontroldarbu uzdevumi un metodiskie norādījumi Meža fakultātes kokapstrādes specialitātes nepilna laika studentiem. Jelgava: LLU, 2006. 27 lpp. 2. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: Grafisko darbu uzdevumu krājums. Rīga: RaKa, 2010. 216 lpp.
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes profesionālās studiju programmas „Kokapstrāde” obligātajā daļā.