Kursa nosaukums Izstrādājumu projektēšana AutoCAD I
Kursa kods MašZ2015
Zinātnes nozare Mašīnbūve un mehānika
Zinātnes apakšnozare Mašīnu projektēšana
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Laboratorijas darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 13/12/2016
Atbildīgā struktūrvienība Mehānikas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds, asoc. prof. Olafs Vronskis

Priekšzināšanas
InfT1036, IT dizainā I
MākZ3026, Zīmēšana
Kursa anotācija
Studenti apgūst rasējumu noformēšanas noteikumus, objekta kompleksā rasējuma konstruēšanu, ģeometrisko ķermeņu ortogonālās un aksonometriskās projekcijas, izstrādājumu datorprojektēšanas metodes 2D rasējumu un 3D modeļu konstruēšanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
•Zināšanas - zina AutoCAD programmā izmantojamos rīkus un to iespējas dažādu izstrādājumu datorprojektēšanā.
Zināšanu līmeni nosaka vērtējot grafisko darbu risinājuma teorētisko pamatojumu.
•Prasmes - prot uzrasēt dažādas detaļas un ģeometrisku vai stilizētu elementu salikumus, veidot detaļu skatus un griezumus un noformēt rasējumus atbilstoši LVS prasībām. Prot izveidot 3D modeli iedomātai detaļai vai maketam.
Prasmju līmeni nosaka vērtējot grafisko darbu izpildījuma kvalitāti.
•Kompetence – spēj izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes praktiskā darbā un studijās dažādu priekšmetu un vides mākslinieciskā projektēšanā un konstruēšanā. Kompetences līmeni nosaka vērtējot 3 auditorijas kontroldarbus.
Kursa plāns
1.Līniju veidošana un rediģēšana.
2.Figūru veidošana un rediģēšana.
3.Slāņu definēšana un lietošana.
4.Tekstveida informācijas izmantošana rasējumos. Izmēru formatēšana un izmantošana rasējumos.
5.Salaidumu konstruēšana.
6.Kontroldarbs
7.Detaļas kompleksā rasējuma konstruēšana.
8.Izometriskā skata veidošana, izmantojot komplekso rasējumu.
9.Skatu konstruēšana, izmantojot objektu piesaistes izsekošanu. Izmēru attēlošanas īpatnības izometriskajā skatā.
10.Kontroldarbs
11.Arhitektoniskas grupas 3D veidošana, izmantojot modelēšanas rīkus.
12.Arhitektoniskas grupas 3D rediģēšana, izmantojot modeļu rediģēšanas rīkus.
13.Kompleksā rasējuma sagatavošana no izveidotās 3D arhitektoniskās grupas.
14.Ortogonālās izometrijas sagatavošana no izveidotās 3D arhitektoniskās grupas. Kompleksā rasējuma un ortogonālās izometrijas rediģēšanas īpatnības 3D modelēšanā.
15.Kontroldarbs.
16.Rasējuma sagatavošana izdrukai.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jāizstrādā un teorētiski jāpamato 3 grafiskie darbi un sekmīgi jāuzraksta 3 kontroldarbi un noslēguma ieskaites darbs.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Laboratorijas darbos iesāktie grafiskie darbi jāpabeidz patstāvīgi, atbilstoši laboratorijas darbos norādītajiem nosacījumiem. Grafisko darbu teorētiskais pamatojums jāveic pēc to izstrādes, laboratorijas darbu laikā.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
•Zināšanu līmeni nosaka pēc:
terminu zināšanas, definīciju izskaidrošanas, paņēmienu zināšanas, likumsakarību izpratnes.
•Prasmju līmeni nosaka pēc:
grafiskajām pamatprasmēm (ISO standartu ievērošana), prasmi operēt ar zināšanām, prasmi analizēt un prognozēt un radošas darbības prasmi
•Kompetences līmeni nosaka pēc:
Kontroldarbu izstrādes bez palīglīdzekļiem, izmantojot tikai grafiskā darba izpildei nepieciešamo datorprogrammu. Zināšanu, prasmju un kompetences līmenis tiek noteikts izmantojot summatīvo vērtēšanu.
Pamatliteratūra
1. Mozga N. Projektēšanas pamati programmā AutoCAD. Rīga: Mācību grāmata, 2010. 285 lpp. 2. Finkelstein E. Autocad 2015 and AutoCad LT 2015 bible. Indianapolis, IN: Wiley, 2014. 1253 p. 3. Орлов А. AutoCAD. Питер: 2015. 384 c.
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts Tehniskās fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas „Dizains un amatniecība” obligātajā daļā.