Kursa nosaukums Tēlotāja ģeometrija, rasēšana I
Kursa kods MašZ1002
Zinātnes nozare Mašīnbūve un mehānika
Zinātnes apakšnozare Mašīnu projektēšana
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 19/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Mehānikas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds, asoc. prof. Olafs Vronskis

Kursa anotācija
Studenti apgūst tēlotājas ģeometrijas teorētiskos pamatus, rasējumu noformēšanas noteikumus, projicēšanas metodes, objekta kompleksā rasējuma izveidošanas noteikumus, ģeometrisko pamatelementu ortogonālās projekcijas, metrisko uzdevumu risināšanas paņēmienus, ģeometrisko ķermeņu ortogonālajās un aksonometriskās projekcijas, kā arī virsmu savstarpējās šķelšanās risināšanas paņēmienus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
•Zināšanas - saprot projicēšanas metodes un pārzina nošķeltu ģeometrisku virsmu un to pilnas virsmas izklājumu konstruēšanu. Zina metrisku un pozicionālu uzdevumu risināšanas metodes.
Zināšanu līmeni nosaka vērtējot grafisko darbu risinājuma teorētisko pamatojumu.
•Prasmes - prot izvēlēties grafisku uzdevumu risināšanai nepieciešamās metodes un veikt tehniskās dokumentācijas grafisko noformēšanu. Praktiskajos uzdevumos prot izmantot palīgplaknes dažādu projekciju konstruēšanā.
Prasmju līmeni nosaka vērtējot grafisko darbu izpildījuma kvalitāti.
•Kompetence – spēja izmantot iegūtās profesionālās tēlotājas ģeometrijas zināšanas un rasēšanas prasmes praktiskā darbā un studijās, kā arī radošās domas īstenošanai. Kompetences līmeni nosaka vērtējot 2 auditorijas kontroldarbus un 2 patstāvīgos darbus.
Kursa plāns
1. Rasēšanas piederumi. Noteikumi rasējumu noformēšanai. Tehniskais raksts.
2. Punkta projekcijas.
3. Taisnes projekcijas.
4. Plaknes projekcijas.
5. Punkts, taisne, plakne, to savstarpējās stāvotnes.
6. Ģeometrisko pamatelementu savstarpējā krustošanās. Projekciju plakņu maiņa.
7. Kontroldarbs.
8. Prizmas šķelšana ar projicējošu plakni. Pilnas virsmas izklājums. Aksonometrija.
9. Piramīdas šķelšana ar projicējošu plakni. Pilnas virsmas izklājums. Aksonometrija.
10. Cilindra šķelšana ar projicējošu plakni. Pilnas virsmas izklājums. Aksonometrija.
11. Konusa šķelšana ar projicējošu plakni. Pilnas virsmas izklājums. Aksonometrija.
12. Divu prizmu savstarpējā šķelšanās. Aksonometrija. Prizmas un piramīdas savstarpējā šķelšanās. Aksonometrija.
13. Kontroldarbs.
14. Prizmas un rotācijas virsmas savstarpējā šķelšanās. Aksonometrija.
15. Piramīdas un rotācijas virsmas savstarpējā šķelšanās. Aksonometrija. 16. Divu rotācijas virsmu savstarpējā šķelšanās. Aksonometrija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jāizstrādā un teorētiski jāpamato 12 grafiskie un 2 patstāvīgi izpildāmie grafiskie darbi, sekmīgi jāuzraksta 2 kontroldarbi un noslēguma ieskaites darbs.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Laboratorijas darbos iesāktie grafiskie darbi jāpabeidz patstāvīgi, atbilstoši laboratorijas darbos norādītajiem nosacījumiem. Grafisko darbu teorētiskais pamatojums jāveic pēc to izstrādes, laboratorijas darbu laikā.
Patstāvīgi jāizpilda 2 grafiskie darbi:
1. patstāvīgais darbs – metriskie uzdevumi. 2. patstāvīgais darbs – pozicionālie uzdevumi.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
•Zināšanu līmeni nosaka pēc:
terminu zināšanas, definīciju izskaidrošanas, paņēmienu zināšanas, likumsakarību izpratnes.
•Prasmju līmeni nosaka pēc:
grafiskajām pamatprasmēm (ISO standartu ievērošana), prasmi operēt ar zināšanām, prasmi analizēt un prognozēt un radošas darbības prasmi
•Kompetences līmeni nosaka pēc:
Kontroldarbu izstrādes bez palīglīdzekļiem, izmantojot tikai grafiskā darba izpildei nepieciešamos instrumentus. Patstāvīgo darbu izstrādāti bez mācībspēka palīdzības. Zināšanu, prasmju un kompetences līmenis tiek noteikts izmantojot summatīvo vērtēšanu.
Pamatliteratūra
1. Čukurs J., Aumale M., Nulle I. Tēlotāja ģeometrija. Mācību grāmata. Rīga: Raka, 2004. 233 lpp.
Papildliteratūra
1. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: Raka, 2007. 256 lpp.
2. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika. Mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 266 lpp.
3. Church Albert E. Elements of descriptive geometry. USA: Kormendi Press, 2008. P.192. 4. Warren Edward S., The elements of descriptive geometry, shadows and perspective. Whitefish, MT: Kessinger Publishing, 2008. P.281.
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts Vides un Būvzinātņu fakultātes profesionālās studiju programmas „Vides un ūdens saimniecība” obligātajā daļā.