Excel
Kursa nosaukums Dārzkopība II
Kursa kods LauZP081
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 15
ECTS kredītpunkti 22.50
Kopējais stundu skaits kursā 600
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 600
Kursa apstiprinājuma datums 20/03/2019
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. agr., lekt. Irina Sivicka

Kursa anotācija
Profesionālās prakses laikā, atkarībā no specializācijas virziena, studenti nostiprina iegūtās teorētiskās zināšanas praktiskajā darbā. Studenti profesionālajai praksei var izvēlēties šādus virzienus: augļkopība, dārzeņkopība, daiļdārzkopība, stādaudzētavas, biškopība, augu aizsardzība dārzkopībā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• nostiprinātas zināšanas par tehnoloģiskajiem procesiem, vadības un organizatoriskiem principiem, kultūraugu šķirnēm, pielietoto agrotehniku, kā arī saimniecības iekļaušanos uzņēmējdarbības vidē, kooperatīvos, tirgus situācijā un lauksaimniecības organizācijās – prakses gala pārskats;
• prasme saistīt konkrētos augsnes un agroklimatiskos apstākļus ar dārzkopības produkcijas ražošanu, idenficēt un noteikt kaitīgo organismu izplatību, izvēlēties konkrētiem apstākļiem atbilstošas audzēšanas tehnoloģijas – kolekcijas (slimību, kukaiņu un to bojājumu, dārzaugu sēklu un augu herbāriji); • kompetence dārzaugu audzēšanas tehnoloģiju plānošanā, uzņēmumu vadīšanā sadarbībā ar prakses vadītāju – gala pārskata prezentēšana un iesaistīšanās diskusijā aizstāvēšanas laikā.
Kursa plāns
15 nedēļas – prakse saimniecībā / uzņēmumā / valsts iestādē, kuras laikā jāiepazīstās ar šādām tēmām:
1.Saimniecības / uzņēmuma / valsts iestādes raksturojums, specializācija
2.Kopējais nozares raksturojums
3.Augu sortimenta, audzēto kultūraugu rakstirojums
4.Agrometeoroloģisko un agroekoloģisko apstākļu raksturojums saistībā ar ražošanas specializāciju. Saimniecības augšņu raksturojums, meliorācija
5.Konkrēto agrotehnisko pasākumu raksturojums
6.Saimniecības ražošanas tehnoloģiskais raksturojums.
7.Agroķīmija
8.Augu aizsardzības sistēma
9.Saimniecībā ražotās lauksaimniecības produkcijas pārstrāde un realizācija. Loģistika
10.Resursi un nosacījumi saimniecības perspektīvai izaugsmei
11.Sadarbības partneri. Saimniecības iesaistīšanās lauksaimniecības organizācijās, kooperatīvos u.c.
12.Nacionālo un ES atbalsta fondu izmantošana, ar to saistītās iespējas un problēmas
13.Saimnieciskā darbība un apkārtējā vide
14.Darba vide uzņēmumā un cilvēku drošība
15.Risku kontroles pasākumi Stārppārskatu iesniedz prakses vadītāja norādītajā laikā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Prakses gala vērtējumu – ieskaite ar atzīmi – veido gala pārskats (atzīme) un prakses pārskata prezentācija (atzīme). Jābūt nodotām kolekcijām (slimību, kukaiņu un to bojājumu, dārzeņu un augļaugu sēklu kolekcijām; viengadīgo puķu, ziemciešu un/vai dekoratīvo kokaugu herbārijiem), iesniegtam starppārskatam, gala pārskatam un pievienotām atsauksmēm no prakses vietu vadītājiem.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Kolekcijām jābūt noformētam atbilstoši prasībām.
Starppārskatu iesniedz elektroniski. Gala pārskatu pievieno e-studijās un pēc akcepta saņemšanas iesniedz izdrukātā veidā.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Prakses gala vērtējumu papildus ietekmē kolekciju un starppārskata iesniegšanas laiks (punkti) un kvalitāte (punkti). Ja kopējais punktu skaits nav virs 4, tad neatkarīgi no gala pārskatā un prezentācijā iegūtās vidējās atzīmes, students nevar iegūt augstāku vērtējumu kā 7 balles.
1 punkts: starppārskats nav iesniegts noteiktajā laikā un tas neatbilst prasībām; kolekcijas nav iesniegtas noteiktajā laikā un to noformējums neatbilst prasībām;
2 punkti: starppārskts iesniegts noteiktajā laikā, bet tas neatbilst prasībām; kolekcijas iesniegtas noteiktajā laikā, bet to noformējums neatbilst prasībām; 3 punkti: starppārskats iesniegts noteiktajā laikā un tas atbilst prasībām; kolekcijas iesniegtas noteiktajā laikā un to noformējums atbilst prasībām.
Piezīmes
Lauksaimniecības fakultātes Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Lauksaimniecība” ar specializāciju dārzkopībā, 4. kursa 7. semestrī pilna laika studijās un 5. kursa 9. semestrī nepilna laika studijās.