Excel
Kursa nosaukums Lopkopība
Kursa kods LauZP067
Zinātnes nozare Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne
Zinātnes apakšnozare Lopkopība
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 30/10/2012
Atbildīgā struktūrvienība Dzīvnieku zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. agr., vieslekt. Dace Bārzdiņa

Priekšzināšanas
LauZ3145, Dzīvnieku ēdināšana
LauZ3153, Ģenētika
LauZ4244, Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs
Kursa anotācija
Prakses laikā studenti gūst vispārēju priekšstatu par lauksaimniecības dzīvnieku produktivitātes, turēšanas un ēdināšanas tehnoloģiskajiem risinājumiem saimniecībās. Prakses vietās iegūto informāciju un secinājumus ieraksta prakses protokolu - veidlapās.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc mācību prakses studentam būs:
•vispārējas zināšanas par dažādu lauksaimniecības dzīvnieku produkcijas ražošanas iespējām. Precīzi aizpildīt prakses protokolu - veidlapas.
•vispārējas prasmes novērtēt dažādu lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas, ēdināšanas un turēšanas tehnoloģijas. Izdarīt loģiskus secinājumus aizpildot prakses protokolu - veidlapu. •kompetenti sniegt argumentētus secinājumus par dažādu lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas ēdināšanas un turēšanas tehnoloģiskajiem risinājumiem. Prakses aizstāvēšanas laikā studenti spēj sniegt loģiskas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.
Kursa plāns
1. Lopkopības produkcijas ražošana un to rādītāju novērtēšana un analīze dažādām lauksaimniecības sugām, dažādās saimniecībās.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite. Sekmīgi izpildīta prakses programma, kur prakses beigās jāiesniedz aizpildītas prakses protokola – veidlapas.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Prakses laikā par konkrētām dzīvnieku sugām patstāvīgi aizpildīt protokolus - veidlapas.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Prakses vērtējumu veido atbilstoši izstrādāto prakses protokolu – veidlapu aizpildīšana, iesniegšana un aizstāvēšana.
Pamatliteratūra
1.Spēkā esošā Eiropas Savienības un nacionālā likumdošana.
2.Dzīvnieku organizāciju mājas lapas un tajās ievietotās spēkā esošās ciltsdarba programmas. 3.LLU LF izstrādātie noformēšanas noteikumi.
Papildliteratūra
1.Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu rokasgrāmata. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2018. 2.Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2013., 47. lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Nozares periodikas izdevumi (AgroTops, Saimnieks, Latvijas Lopkopis u.c.). 2.ZM Lauksaimniecības gada ziņojumi.
Piezīmes
Obligāts kurss LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai lauksaimniecībā ar kvalifikāciju ciltslietu zootehniķis.