Excel
Kursa nosaukums Lopkopība I
Kursa kods LauZP066
Zinātnes nozare Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne
Zinātnes apakšnozare Lopkopība
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 30/10/2012
Atbildīgā struktūrvienība Dzīvnieku zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. agr., vieslekt. Dace Bārzdiņa

Priekšzināšanas
LauZ3145, Dzīvnieku ēdināšana
LauZ3153, Ģenētika
LauZ4244, Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs
Kursa anotācija
Profesionālas prakses laikā studenti veic prakses vadītāja nozīmētus individuālus uzdevumus lauksaimniecības dzīvnieku saimniecībās/ uzņēmumos/ organizācijās (prakses vietās). Padziļina praktiskās iemaņas dažādu sugu dzīvnieku un putnu produktivitātes, eksterjera pazīmju, turēšanas un ēdināšanas tehnoloģisko risinājumu izvērtēšanā. Prakses vietā iegūst informāciju par kursa programmas saturā izvirzītajiem uzdevumiem.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc profesionālās prakses students:
• Pārzina dažādu lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas, ēdināšanas un turēšanas tehnoloģijas. Prakses atskaites saturs liecina par studenta vispārējām pamatzināšanām nozarē un profesijā.
• Prot analizēt informāciju par lauksaimniecības dzīvnieku produktivitātes rādītājiem, labturības normu ievērošanu un produkcijas kvalitātes prasībām. Par prakses laikā paveikto liecina apkopoto datu pareiza analīze prakses pārskatā un prezentācijas saturā. • Kompetenti diskutēt par profesionāliem jautājumiem, kas saistīti ar lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas, ēdināšanas un turēšanas īpatnībām. Gala pārskata un prezentācijas saturs liecina par studentu kompetenci apkopot informāciju par iegūtajiem datiem.
Kursa plāns
1. Lopkopības produkcijas ražošana un to rādītāju novērtēšana un analīze.
2. Dzīvnieku vērtēšana, ciltsdarbs. 3. Dzīvnieku turēšana un ēdināšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite. Sekmīgi izpildīta prakses programma, kur jābūt iesniegtam gala pārskatam un pievienotai atsauksmei no prakses vietas vadītāja. Vērtējumu par praksi veido gala pārskats, prezentācija un prakses aizstāvēšanas laikā diskusija par nozares aktualitātēm
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Patstāvīgi izpildīt uzdotos prakses uzdevumus. Gala pārskatu ievieto e-studijās un pēc akcepta saņemšanas iesniedz izdrukātā veidā.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Prakses vērtējumu veido atbilstoši sagatavotā un iesniegtā prakses atskaites kvalitāte, prezentācija un diskusija prakses aizstāvēšanas laikā.
Pamatliteratūra
1.Spēkā esošā Eiropas Savienības un nacionālā likumdošana.
2.Dzīvnieku organizāciju mājas lapas un tajās ievietotās spēkā esošās ciltsdarba programmas. 3.LLU LF izstrādātie noformēšanas noteikumi.
Papildliteratūra
1.Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu rokasgrāmata. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2018. 2.Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2013., 47. lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Nozares periodikas izdevumi (AgroTops, Saimnieks, Latvijas Lopkopis u.c.). 2.ZM Lauksaimniecības gada ziņojumi.
Piezīmes
Obligāts kurss LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai lauksaimniecībā ar kvalifikāciju ciltslietu zootehniķis.