Kursa nosaukums Dārzkopība
Kursa kods LauZP062
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Dārzkopība
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 30/10/2012
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Lauksaimniecības doktors, doc. Dace Siliņa

Kursa anotācija
Mācību prakse rada iespēju pirmajos trīs gados iegūtās teorētiskās zināšanas specialitātē nostiprināt praktiskās darbības pieredzes apgūšanā dārzkopības vai ar to saistītajos uzņēmumos. Mācību prakses laikā notiek zināšanu nostiprināšana speciālajos studiju kursos, dārzkopības vides izpēte un sagatavošanās profesionālajai praksei. Mācību praksei seko profesionālā prakse, ko students iziet vismaz divos lauksaimniecības uzņēmumos. Mācību prakse notiek mācībspēka vadībā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par tehnoloģiskajiem procesiem, vadības un organizatoriskiem principiem, pielietoto agrotehniku, kā arī saimniecības iekļaušanos uzņēmējdarbības vidē, kooperatīvos, tirgus situācijā un lauksaimniecības organizācijās;
• apgūst prasmi saistīt konkrētos augsnes un agroklimatiskos apstākļus ar dārzkopības produkcijas ražošanu, idenficēt un noteikt kaitīgo organismu izplatību, vākt kaitīgo organismu kolekciju; izvēlēties konkrētiem apstākļiem atbilstošas tehnoloģijas;
• kompetence dārzaugu audzēšanas tehnoloģiju plānošanā, uzņēmumu vadīšanā sadarbībā ar prakses vadītāju.
Kursa plāns
1 Augļkopība, selekcija dārzkopībā, dārzeņkopība, daiļdārzkopība, apstādījumi, agroķīmija, biškopība. Prakses aizstāvēšana
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Par katru mācību prakses tēmu jāraksta protokols, kurus apvieno vienā prakses atskaitē. Prakses beigās rezultātu prezentācija. Ieskaite.
Pamatliteratūra
1. Dembovskis A., Drudze I., Gailīte M. u.c. (2007) Dārzeņkopība: lauka dārzeņu audzēšana: rokasgrāmata. Pūre: Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, 284 lpp.
2. Augļkopība (2015). Atb. red. L. Ikase. LV augļkopības institūts APP, 544 lp.
3. Plīse E. (2009) Kukaiņi mežā un dārzā. Jelgava: LLU, 368 lpp.
4. Krüssman G. (1997). Die Baumschule. Berlin: Parey Buchverlag. 982 S.
Papildliteratūra
1. Žukauska I. (2008). Netradicionālā dārzkopība. Studiju materiāls. Jelgava: LLU. 123 lpp.
2. Hartmann H. T., Kester D. E., Davies F. T., Geneve R. L. (1997). Plant Propagation. Principles and practices //Univ. of California, 770 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dārzs un Drava (ISSN 0132-6457),
2. Dārza pasaule (ISSN 1407-5172), Цветоводство (ИССН 0041-4905) u. c.
3. Biškopis (ISSN 1407-221)
Piezīmes
Obligāta mācību prakse LF profesionālā bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecība" pilna un nepilna laika studentiem Agronoma kvalifikācijas ar specializāciju dārzkopībā iegūšanai .