Excel
Kursa nosaukums Laukkopība II
Kursa kods LauZP056
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 16
ECTS kredītpunkti 24
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 22/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., vad.pētn. Gunita Bimšteine

Kursa anotācija
Prakses laikā studenti, atkarībā no prakses saimniecības specializācijas virziena, padziļina praktiskās iemaņas kultūraugu audzēšanas tehnoloģisko risinājumu izvērtēšanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc profesionālās prakses Laukkopība II studentam būs:
• nostiprinātas zināšanas un kritiska izpratne agronomiskajos jautājumos; teorētiskās atziņas tiks salīdzinātas ar prakses saimniecības praktisko pieredzi, aktuālajām problēmām - prakses gala pārskats.
• Prasmes izvērtēt sējumu stāvokli, noteikt un izvērtēt kaitīgo organismu izplatību, kā arī pielietoto kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju efektivitāti; pratīs vadīt un organizēt lauku darbus - kolekcijas (slimību, kukaiņu un to bojājumu, nezāļu un nezāļu sēklu).
• Kompetence- spēja patstāvīgi vadīt graudaugu,pākšaugu rapšu, kartupeļu un citu laukaugu audzēšanu, izmantot jaunākos zinātniskos atklājumus un ekonomiskās likumsakarības nozares pilnveidošanai, patstāvīgi vadīt lauksaimnieku saimniecības ražošanas darbu un celt savu kvalifikāciju - gala pārskata prezentēšana un iesaistīšanās diskusijās aizstāvēšanas laikā.
Kursa plāns
16 nedēļas - prakse saimniecībā/uzņēmumā, kuras laikā jāiepazīstas ar šādām tēmām:
1. Saimniecības raksturojums, specializācija.
2. Kopējais augkopības nozares raksturojums.
3. 2 plašāk audzēto kultūraugu tehnoloģiskās kartes.
4. Konkrētu agrotehnisko pasākumu pamatojums.
5. Lopbarības ražošana (ja saimniecībā notiek).
6. Sēklkopības nozare.
7. Saimniecības augšņu raksturojums.
8. Agroķīmija.
9. Nozīmīgākie kaitīgie organismi.
10. Augu aizsardzības sistēma.
11. Meliorācijas sistēma.
12. Loģistika.
13. Saimniecības attīstības vīzija.
14. Risku kontroles pasākumi.
15. Sadarbības partneri.
Starppārskatu iesniedz prakses vadītāja norādītajā laikā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Prakses gala vērtējumu - ieskaite ar atzīmi veido gala pārskats (atzīme) un prakses pārskata prezentācija (atzīme).
Jābūt nodotām kolekcijām (slimību, kukaiņu un to bojājumu, nezāļu un nezāļu sēklu), iesniegtam starppārskatam, gala pārskatam un pievienotām atsauksmēm no prakses vietu vadītājiem.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Kolekcijām (slimību, kukaiņu un to bojājumu, nezāļu un nezāļu sēklu) jābūt noformētām atbilstoši prasībām.
Starppārskatu iesniedz elektroniski.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Prakses gala vērtējumu papildus ietekmē kolekciju un starppārskata iesniegšanas laiks un kvalitāte (punkti). Ja kopējais punktu skaits nav virs 4, tad neatkarīgi no gala pārskatā un prezentācijā iegūtās vidējās atzīmes, students nevar iegūt augstāku vērtējumu kā 7 balles.

1 punkts Starppārskats nav iesniegts noteiktajā laikā un tas neatbilst prasībām. Kolekcijas nav iesniegtas noteiktajā laikā un to noformējums neatbilst prasībām.
2 punkti Starppārskats iesniegts noteiktajā laikā, bet tas neatbilst prasībām. Kolekcijas iesniegtas noteiktajā laikā, bet to noformējums neatbilst prasībām.
3 punkti Starppārskats iesniegts noteiktajā laikā un tas atbilst prasībām. Kolekcijas iesniegtas noteiktajā laikā un to noformējums atbilst prasībām.
Pamatliteratūra
1.Augkopība (2004). A. Ružas redakcijā. LLU: SIA JUMIS. 374 lpp.
2.Augsnes ilgtspējīga izmantošana (2008). O. Nikodemus red. O. Nikodemus, A.Kārkliņš, M. Kļaviņš u.c. Rīga: Akadēmiskais apgāds. 256 lpp.
3.Augu slimības (2003) B.Bankinas red.Jelgava: LLU, 247 lpp.
4.Bankina B., Gaile Z. (2014) Ziemāju labības un to slimības. Jelgava,: LLU 104 lpp.
5.Latvijas augšņu noteicējs (2009). A. Kārkliņa red. A. Kārkliņš, I. Gemste, H. Mežals u.c. Jelgava: LLU. 240 lpp.
6.Priedītis A. (1996) Kultūraugu kaitēkļi. Rīga, Zvaigzne ABC, 293 lpp.
7.Turka I. (2004) Pesticīdu lietošanas riski augu aizsardzībā. Rīga: Zvaigzne. 159 lpp.
Papildliteratūra
1.Bruto seguma aprēķins zemnieku saimniecībai. Ozolnieki: SIA LLKIAC.
2.Rokasgrāmata augu aizsardzības līdzekļu droša lietošana cilvēkam un videi, LAALRUTA, 2013. - 52. lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Interneta resursi - www.vaad.gov.lv
Piezīmes
Obligāta prakse LF profesionālā bakalaura studiju programmai "Lauksaimniecība" Laukkopības specializācijā.