Excel
Kursa nosaukums Lauksaimniecības pamati
Kursa kods LauZP051
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 22/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., doc. Ingrīda Augšpole
Mg. agr., lekt. Indulis Melngalvis

Priekšzināšanas
LauZ2046, Lauksaimniecības resursi
Kursa anotācija
Iepazīties ar augsnes pamatīpašībām: horizonti, reakcija, granulometriskais sastāvs. Kultūraugu sugu anatomiskās, morfoloģiskās, augšanas un audzēšanas tehnoloģiju īpatnības. Augsnes apstrāde. Nezāļu bioloģija, izplatības novērtēšana, uzskaite un apkarošana. Augļu dārzu kultūraugi. Mājdzīvnieku audzēšana un ēdināšana. Lauksaimniecības tehnika. Augu sugu pazīšana.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc mācību prakses apguves studentam būs:
• zināšanas un izpratne par lauksaimnieciskajā ražošanā pieejamajiem resursiem; traktora transportagregāta sastādīšanu un laukkopībā pielietojamajām mašīnām;
• prasmes atpazīt lauka apstākļos galvenās augu sugas, t.sk. laukaugus, dārzaugus un nezāles; veikt to uzskaiti, novērtēt augsnes pamatīpašības un augsnes apstrādes kvalitāti, traktorvadīšanas pamatiemaņas, izvērtēt lopkopībā pielietotās tehnoloģijas; • kompetences veikt pirmējos praktiskos darbus lauksaimniecībā.
Kursa plāns
1 L.s. mehanizācija (2 dienas); Botānika (3 dienas); 2 Augkopība (1 diena); Dārzkopība (1 diena);Lopkopība (1 diena); Laukkopība (1 diena); aizstāvēšana (1 diena).
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Prakses atskaites izstrāde un prezentācija.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Par katru mācību prakses tēmu jāraksta protokols, ko apvieno prakses atskaitē.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Pārbaudes veids - ieskaite. Jābūt nostrādātām un ieskaitītām visām prakses tēmām.
Pamatliteratūra
1. Agronomijas pamati. Sast. A. Ruža u.c. Rīga: Zvaigzne, 1994. 352 lpp.
2. Augkopība. A. Ružas red.. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
3. Piena lopkopība. Rokasgrāmata. Sigulda, 2001. 191 lpp.
4. Gavrilova Ģ., Šulcs V. Latvijas vaskulāro augu flora : Taksonu saraksts. Rīga: Latv. Akad. b-ka, 1999. 136 lpp.
Papildliteratūra
1.Kārkliņš A. Zeme, augsne, mēslojums. Jelgava: LLU. 477 lpp.
2.Augsnes zinātne. Mācību prakses programma un metodiskie norādījumi. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 1999. 86 lpp.
3.Augļkopība. Red. L. Ikause. LVAI. 2015. 544 lpp.
4.Grīslis Z., Garkāvijs F., Sprūžs J. Lopkopība. Rīga: Zvaigzne, 1991. 366 lpp.
5.Pētersone A., Birkmane K. Latvijas PSR augu noteicējs. Rīga: Zvaigzne, 1980. 590 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Agronomijas vēstis: zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauksaimniecības fakultāte. ISBN 9984555895(5). ISSN 1691-3485.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Agro Pols: informatīvs lauku politikas biļetens - aktīvam lauku saimniekam. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts. ISSN 1407-8996.
4. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
Piezīmes
Kurss obligāts Lauksaimniecības fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" visu specializāciju studentiem.