Excel
Kursa nosaukums Lauksaimniecība
Kursa kods LauZP048
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 6
ECTS kredītpunkti 9
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 21/09/2010
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. biol., vad.pētn. Biruta Bankina

Kursa anotācija
Prakses laikā tiek nostiprinātas zinātniskā darba iemaņas un/vai pedagoģiskās un prezentācijas prasmes.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Students iegūst zināšanas par zinātnisko iestāžu darbību un projektu pieteikšanas un īstenošanas iespējām un padziļina prasmes iekārtot izmēģinājumus, veikt novērojumus, strādāt ar zinātniskajām iekārtām. Rezultātā spēj patstāvīgi strādāt zinātnisko darbu un gatavot prezentācijas – gan par zinātniskā darba rezultātiem, gan izglītojošas – studiju kursu ietvaros vai citās auditorijās.
Kursa plāns
1. Prakses vietas raksturojums, zinātniskajā iestādē īstenotie un pašlaik īstenojamie projekti.
2. Izmēģinājumu/novērojumu veikšana un datu apstrādes metodika.
3. Aktivitāšu apraksts: piedalīšanās izmēģinājumu iekārtošanā, novērojumu veikšana, datu vākšana u.c. darbības un/vai pedagoģisko prasmju attīstīšana – metodisko materiālu gatavošana, nodarbību un/vai lekciju vadīšana.
4. Personisko zināšanu, prasmju un kompetences kritisks izvērtējums; prakses laikā iegūtā progresa novērtējums; tālāk pilnveidojamo virzienu definēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ir iesniegta un aizstāvēta prakses atskaite, kurā ietvertas plānā paredzētās sadaļas.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Patstāvīgais darbs prakses laikā saskaņā ar prakses plānu.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Ir iesniegta pareizi noformēta atskaite, kurā aprakstīta zinātniskā iestāde, izmēģinājumu iekārtošana, datu vākšanas metodika, kā arī dots kritisks personisko zināšanu, prasmju un kompetences izvērtējums un definēti virzieni, kuros nepieciešama pilnveidošanās.
Pamatliteratūra
1. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darbu izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi LF studentiem. 2. papild. un pāstr. izd. Jelgava: LLU, 2009. 96 lpp.
Piezīmes
Obligāts LF profesionālās un akadēmiskās maģistrantūras programmā.