Excel
Kursa nosaukums Dārzeņkopības zinātne
Kursa kods LauZ6134
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Dārzkopība
Kredītpunkti 5
ECTS kredītpunkti 7.50
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 18/02/2016
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. biol., prof. Ina Alsiņa
Mg. agr., lekt. Irina Sivicka

Priekšzināšanas
Ekon2130, Ekonomikas teorija
LauZ2012, Augu aizsardzība
LauZ2040, Augsnes zinātne un agroķīmija
LauZ2042, Augsnes zinātne
LauZ3004, Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
LauZ3139, Agroķīmija
LauZ4228, Augu aizsardzība
Kursa anotācija
Padziļināta izpratne par dārzeņos, garšaugos, ārstniecības augos un kultivējamajās sēnēs notiekošajiem bioloģiskajiem procesiem, to savstarpējām sakarībām saistībā ar attīstības fāzēm un apkārtējās vides apstākļiem. Ražas veidošanai nepieciešamie apstākļi. Zinātniski un praktiski pamatotu tradicionālo un jaunāko tehnoloģisko operāciju izvēle ar mērķi sekmēt kvalitatīvas produkcijas ieguvi. Dārzeņu un garšaugu ģenētisko resursu izpēte un saglabāšana. Latvijas izcelsmes šķirnes. Tehnoloģisko operāciju zinātniskais pamatojums atklātā lauka un segto platību produkcijas ieguvē un sēklaudzēšanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par dārzeņos, garšaugos, ārstniecības augos un kultivējamajās sēnēs notiekošajiem bioloģiskajiem procesiem, to savstarpējām sakarībām saistībā ar dārzeņu attīstības fāzēm un apkārtējās vides apstākļiem, vietējo šķirņu prioritātēm un trūkumiem, garšaugu un dārzeņu ģenētiskajiem resursiem, progresīvām augu pavairošanas metodēm;
• prasmes praktiski pielietot iegūtās zināšanas dārzeņkopības produkcijas ražošanas uzņēmumos un saimniecībās, kā arī ar pētniecību saistītās iestādēs; • kompetence zinātniski pamatot tradicionālo un jaunāko tehnoloģisko operāciju izvēli ar mērķi sekmēt kvalitatīvas dārzeņu produkcijas ieguvi.
Kursa plāns
1 Dārzeņu izcelšanās primārie un sekundārie centri, to ietekme uz fizioloģiskajiem procesiem.
2 Organogrāfijas nozīme audzēšanas tehnoloģijās, saistībā ar bioloģiskajiem procesiem dārzeņkopībā.
3 Miera periods, tā bioloģiskais pamatojums, pagarināšanas vai pārtraukšanas nepieciešamība dārzeņkopībā.
4 Optimāls ekoloģisko faktoru kopums un to mijiedarbības virzošais spēks biomasas uzkrāšanā.
5 Audzēšanas tehnoloģiju pamatojums saistībā ar vides apstākļu kompleksu un bioloģiskajām īpatnībām.
6 Svarīgāko tehnoloģisko procesu pamatojums dažādām sugām atšķirīgos vides apstākļos.
7 Mikroklimata regulēšanas pamatojums un iespējas saistībā ar fitoklimatu.
8 Dārzeņu un garšaugu terminizētās ražošanas pamatojums un iespējas saistībā ar fitoklimatu.
9 Integrētās audzēšanas metodes dārzeņkopībā, to izvēles un īstenošanas pamatprincipi un teorētiskais pamatojums.
10 Audzēšanas tehnoloģiju teorētiskais un praktiskais pamatojums atklātā laukā un siltumnīcās.
11 Dārzeņu un garšaugu ģenētiskie resursu izpēte un saglabāšana.
12 Alternatīvas audzēšanas metodes augstvērtīgas produkcijas ieguvei dārzeņkopībā.
13 Dārzeņu sēklaudzēšanas bioloģiskais un praktiskais pamatojums.
14 Ziedēšanas un apaugļošanās bioloģija, novirzes un to cēloņu analīze dārzeņkopībā.
15 Galvenie nosacījumi augstražīgu un augstvērtīgu heterozo sēklu ieguvē. 16 Dažādu dārzeņu sugu sēklaudzēšanas lietderības izvērtējums Latvijas agroklimatiskajos apstākļos.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Diskusija par studiju kursā iekļautajām tēmām. Literatūras avotu analīze par konkrētajiem jautājumiem. Līdzdalība semināros ar noteiktu uzdevumu izpildi, praktisko darbu izpilde, sagatavots un aizstāvēts referāts (zinātniskas literatūras apkopojums par programmā paredzētu tematiku). Mutisks eksāmens, kura vērtējumā iekļauta arī referāta novērtējuma atzīme.
Pamatliteratūra
1. Dārzeņi un kartupeļi. Kultūraugu attīstības stadijas. Sast. I. Jakobija, M. Bērziņa, I. Bēme, L. Šostaka, A. M. Plukše u.c. Rīga: Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. 66 lpp.
2. Dārzeņkopība: lauka dārzeņu audzēšana. A. Vērdiņa red. A. Dembovskis, I. Drudze, M. Gailīte, E. Mārciņa u.c. Rīga: ZM, 2007. 284 lpp.
3. Ulmanis J., Nollendorfs V., Kilēvica M. Dārzeņu un sakņaugu audzēšana sēklām. Talsi: SIA “Kurzemes sēklas”, 1997. 239 lpp. 4. Шуваев Ю. Теплицы, парники, укрытия для садовых и приусадебных участков : строительство и эксплуатация сооружений. Выращивание овощей в защищенном грунте. Москва: Маркетинг, 1997. 227 с.
Papildliteratūra
1. Lepse L. Morfoloģisko kritēriju un molekulāro marķieru izmantošana gurķu šķirnes ‘Dindoņa zaļie ķekaru’ atjaunošanā: promocijas darbs Dr. agr. zinārniskā grāda iegūšanai. Jelgava: LLU, 2004. 110 lpp.
2. Žola I. Dārzeņu audzēšana lauku un segtajās platībās bioloģiskajā lauksaimniecībā. Rīga: Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, 2007. 16 lpp. 3. Вредители и болезни овощных культур. Справочник. А. Вянгеляускайте, Р. Жуклене, Л. Жуклис, С. Пилецкис, Д. Рапшене. Москва: ВО “Агропромиздат”, 1989. 462 c.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Zinātniski praktiskās konferences “Līdzsvarotā lauksaimniecība” rakstu krājumi. ISSN 2500-9443. ISSN 2500-9451 (elektroniskajam izdevumam).
2. ISHS izdevums “Acta Horticulturae”. ISSN: 0567 - 7572. 3. ISVC izcevums "Vegetable Science". ISSN: 0970-6585.
Piezīmes
Ierobežotās izvēles (B daļa) studiju kurss LF augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības maģistra studiju programmām "Lauksaimniecība".