Excel
Kursa nosaukums Govju audzēšana
Kursa kods LauZ6125
Zinātnes nozare Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne
Zinātnes apakšnozare Lopkopība
Kredītpunkti 5
ECTS kredītpunkti 7.50
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 40
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 40
Kursa apstiprinājuma datums 01/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Dzīvnieku zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., prof. Daina Kairiša
Dr. agr., prof. Daina Jonkus

Kursa anotācija
Govju saimnieciski derīgās pazīmes, to novērtēšanas iespējas un izmantošana govju izlasē. Kvantitatīvo pazīmju lokusu pētījumu rezultāti un izmantošanas perspektīvas. Pieejamais šķirņu genofonds, tā raksturojums un piemērotība Latvijas apstākļiem. Ciltsvērtības novērtēšanas metodes, to pielietojums perspektīvā. Selekcijas indeksu un jaukto lineāro modeļu izmantošana. Tīraudzēšanas efektivitāte. Audzēšanas programmas govkopībā, to informatīvais nodrošinājums un pielietojuma iespējas Latvijas govkopībā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Maģistranti iegūst padziļinātas zināšanas par: 1) govju audzēšanas metodēm, to pielietojamu; 2) iegūstamo produkciju un tās kvalitāti ietekmējošiem faktoriem; 3) dažāda vecuma un izmantošanas virziena govju selekcionējamo pazīmju vērtēšanas kritērijiem; 4) ciltsdarba programmu izstrādi un iegūto rezultātu analīzi.
Maģistrants prot izvērtēt: 1) dažāda vecuma un izmantošanas virziena govju selekcijai piemērotās audzēšanas metodes un programmas, vērtēšanas kritērijus; piemērotās turēšanas tehnoloģijas; 2) veikt dažāda vecuma un dzimuma aitu selekcionējamo pazīmju vērtēšanu; 3) izstrādāt ciltsdarba programmu un analizēt sasniegtos ciltsdarba rezultātus. Maģistrants ir kompetents: 1) vērtēt dažāda vecuma un dzimuma govju selekcijas pazīmes un to raksturojošos lielumus; 2) konsultēt un vadīt ciltsdarba programmu izstrādi; 3) organizēt pētniecisko darbu izstrādi govkopības nozarē.
Kursa plāns
1 Govju saimnieciski derīgās un saimnieciski nozīmīgās pazīmes. Izlases pazīmju izvēles principi. Izlases pazīmes govkopīb
2 Gaļas produktivitātes pazīmes, gaļas ražības kontrole: pašu ražība, sānu radu un pēcteču ražība.
3 Ķermeņbūves pazīmes, to loma produktivitātes pazīmju izveidē. Vienpusīgas izlases iespējamās sekas
4 1. kontroldarbs. Govju saimnieciski derīgo pazīmju izvērtēšana, iegūto rezultātu pielietojums ganāmpulka uzlabošanā.
5 Šķirņu genofonds.Latvijas brūnās šķirnes produktīvās un reproduktīvās īpašības, šķirnes struktūra un struktūrelementi.
6 Latvijas melnraibo govju šķirnes perspektīvas Latvijā. Šķirnes struktūru veidojošo radniecīgo grupu analīze.
7 Gaļas govkopības attīstības perspektīvas Latvijā. Gaļas realizācijas tirgus. Gaļas govkopības attīstība.
8 2. kontroldarbs. Latvijā audzējamo govju šķirņu raksturojums. Audzēšanas metodes, to pielietojums šķirņu izkopšanā.
9 Ciltsvērtēšana. Govju un buļļu ciltsvērtēšanas sistēmu attīstība Latvijā.
10 Līdzinieču metodikas lietojums buļļu vērtēšanā. Metodes priekšrocības un trūkumi.
11 Lineāru modeļu izmantošanas rezultāti un perspektīvas ciltsvērtēšanā govkopībā. BLUP lietošanas pieredze.
12 Dzīvnieku modelis (Animal model) buļļu un govju ciltsvērtēšanā. Radniecības matricu izmantošanas priekšrocības.
13 Audzēšanas sistēmas govkopībā. Audzēšanas metožu lietošanas īpatnības govkopībā.
14 Tīraudzēšanas programmu izstrādāšanas un lietošanas pieredze Latvijā. LB un HM šķirņu populāciju audzēšanas programmas.
15 Hibrīdaudzēšanas programmas lietošanas iespējas Latvijā audzējamo govju šķirņu izkopšanā. 16 3. kontroldarbs. Ciltsvērtēšanā izmantojamās metodes, to salīdzinājums un perspektīvas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nostrādāti visi plānotie praktiskie darbi; sekmīgi uzrakstīti vai mutiski atbildēti paredzētie kontroldarbi; akumulējošais eksāmens (vērtējums veidojas no atsevišķo kontroldarbu un semināru vērtējuma).
Pamatliteratūra
1. Jonkus. D. Govju piena produktivitātes pazīmju mainības analīze: promocijas darbs lauksaimniecības zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Lauksaimniecības zinātņu nozarē, Lopkopības apakšnozarē. Jelgava: LLU, 2007. 179 lpp. 2. Zutere R. Vaislas buļļu un govju ciltsvērtības agrīnās novērtēšanas metodes parametru zinātniskais pamatojums: promocijas darbs doktora grāda iegūšanai Lauksaimniecības zinātņu nozarē, Lopkopības apakšnozarē. Jelgava: LLU, 2008. 201 lpp
Papildliteratūra
1. Ernst E., Kalm E. Grundlagen der Tierhaltuhg und Tierzucht. Hamburg: Verlag Paul Paurey, 1994. 266 S.
2. Mrode, R.A. Linear models for the prediction of animal breeding values. [Wallingford]: CAB International, 1996. 187 p. 3. Plēsums J., Osītis U., Runce A. U.c. Gaļas liellopi un liellopu gaļas ražošana Latvijas apstākļos. Jelgava, 2005. 123 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Journal of Dairy Science. Journal of Dairy Science. Published by American Dairy Science Association. ISSN (printed): 0022-0302. ISSN (electronic): 1525-3198.
Piezīmes
Izvēles studiju kurss LF akadēmiskās vai profesionālās maģistra studiju programmas Lopkopības specializācijas virziena studentiem.